Original Investigation

The Effect of Nasal Functions on the Integrity of Grafts after Myringoplasty

10.5152/tao.2017.2518

  • Başak Çaypınar Eser
  • Aslı Şahin Yılmaz
  • Serap Şahin Önder
  • Sema Zer Toros
  • Çağatay Oysu

Received Date: 19.04.2017 Accepted Date: 12.09.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(4):153-157

Objective:

We aimed to evaluate the effects of nasal functions for the integrity of grafts after myringoplasty.

Methods:

In our study 78 patients who underwent myringoplasty operation between 2011-2013 were included. Group I was defined as the group with an intact tympanic membrane following surgery. Group II was defined as the group with a tympanic membrane perforation following surgery. Group I consisted of 44 and Group II consisted of 34 patients. Subjective and objective measurements of nasal functions, Eustachian tube function (ETF), and allergic status were performed using nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) scale, visual analog scale (VAS), and the score for allergic rhinitis (SFAR) questionnaires and acoustic rhinometry and saccharin test. It was investigated whether there was any difference between these two groups in terms of these parameters.

Results:

There was statistically no significant difference between groups according to the age, sex and the presence of tubal dysfunction and allergic rhinitis (p>0.05). In the group of intact tympanic membranes, the likelihood of right ear being the operated one was significantly higher compared to the group of myringoplasty failures (p=0.037). The VAS and NOSE scales did not show any significant difference between groups in terms of successful outcome of myringoplasty (p>0.05). The nasal congestion index (NCI) and the mucociliary clearance (MCC) did not show any significant difference between groups in terms of successful outcome of myringoplasty (p>0.05).

Conclusion:

This study has shown that nasal functions measured by objective and subjective methods had no effects on the success of myringoplasty.

ÖZET

Amaç:

Çalışmamızın amacı nazal fonksiyonun miringoplasti sonrası intakt greft oluşumuna etkisinin belirlenmesidir.

Yöntemler:

Çalışmamıza 2011-2013 yılları arasında miringoplasti operasyonu yapılan 78 hasta dahil edildi. Ameliyat sonrası timpanik membranı intakt olan hastalar Grup 1 olarak tanımlandı. Ameliyat sonrasında timpanik membranında perforasyon gelişenler ise Grup 2 olarak tanımlandı. Birinci gruba 44, ikinci gruba 34 hasta dahil edildi. Nazal fonksiyonların, Eustachi tüp fonksiyonunun (ETF) objektif ve sübjektif ölçümlerinde ve alerjik durumun değerlendirilmesinde burun tıkanıklığı semptom değerlendirme (BTSD) ölçeği, görsel analog ölçek (GAÖ) ve alerjik rinit skoru (ARS) gibi anketler, akustik rinometri ve sakkarin testi kullanıldı. Her iki grup arasında bu parametreler açısından fark olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve tüp disfonksiyonu ile alerjik rinit varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Timpanik membranı intakt olan grupta sağ kulak hakimiyeti miringoplasti başarısızlığı olan gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.037). GAÖ ve BTSD ölçekleri her iki grupta başarılı miringoplasti sonuçları açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Nazal konjesyon indeksi (NKİ) ve mukosilyer klirensin (MSK) iki grup arasında başarılı miringoplasti sonuçları açısından anlamlı fark göstermediği görüldü (p>0.05).

Sonuç:

Bu çalışma objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilen nazal fonksiyonların miringoplasti başarısı üzerine etkili olmadığını göstermiştir.

TR PDF

Keywords: Myringoplasty, acoustic rhinometry, mucociliary clearence, tympanic membrane