Research Article

The effect of buffered saline with iodine and saline solutions on nasal mucosal clearance rate in selected patients with nasal forte deviations

10.2399/tao.05.045

  • Çağlar Çallı
  • Ahmet Ersoy
  • Semih Öncel
  • Ercan Pınar
  • Bekir Tutar
  • Erkan Eşki

Received Date: 16.08.2005 Accepted Date: 19.10.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2007;45(1):33-35

Objectives:

To evaluate the effect of buffered saline with iodine and buffered saline solutions on nasal mucosal clearance rate in selected patients with nasal forte deviations.

Methods:

Thirty patients with nasal forte deviations (12 women and 18 men) were assessed in this study. The patients were undergone septoplasty operation under local anaesthesia. At the second postoperative day nasal packing was removed and the patients were separated into 2 groups: patients received either saline with iodine solution or pure saline solution saccarine clearance test was performed preoperatively and postoperatively at 15th day, 1st month and 2nd month. Deviated and non-deviated parts were assessed preoperatively and postoperatively.

Results:

In the treatment of 30 patients with a mean age of 18-56, preoperative nasal mucosal clearance in deviated side was 15.68 minutes, the clearance in the opposite side was 10.21 minutes, the clearance time in the deviated side was expressively long. We found that salin with iodine and without iodine have no difference and salin with iodine have no negative affects to the nasal mucosal clearance (p>0.05).

Conclusion:

It is known that mucosal clearance rate is low in affected side of nasal forte deviation. We use salin with iodine in our country everyday and we found that saline with iodine and salin without iodine have no difference and salin with iodine have no negative affects to the nasal mucosal clearance.

ÖZET

Amaç:

Seçilmiş aşırı ölçüde (fort) nazal deviasyonlu hastalarda tampone iyotlu ve iyotsuz salin solüsyonların preoperatif ve postopera-tif nazal mukozal klirens üzerine etkisini değerlendirmek.

Yöntem:

Bu çalışmaya nazal fort deviasyonu olan 12'si kadın, 18'i erkek toplam 30 hasta alındı. Hastalara lokal anestezi altında sep-toplasti ameliyatı uygulandı. Postoperatif ikinci gün tamponlar çıkarıldı ve hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup hastalara iyotlu salin solüsyonu diğer gruba ise iyotsuz salin solüsyonu ile irrigasyon başlandı. Preoperatif ve postoperatif 15. günde, 1. ve 2. ayda sakkarin klirens testi uygulandı. Deviye ve nondeviye kısımlar preoperatif ve postoperatif değerlendirildi.

Bulgular:

18-56 yaşları arasında 30 hastaya ait preoperatif nazal mukozal klirens zamanını deviye tarafta (15.68 dk), deviasyonun olmadığı (10.21 dk) tarafa göre anlamlı olarak daha uzun saptadık. Tampone iyotlu ve iyotsuz salin solüsyonların nazal mukozal klirens üzerine etkisinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık (p>0.05).

Sonuç:

Nazal fort deviasyonlarında deviasyonun olduğu tarafta mukozal klirensin azalmış olduğu ve ülkemizde sık kullanılan iyotlu tuzun iyotsuz tuza oranla mukozal klirens üzerine olumlu etkisinin olmadığı bulundu. Böylelikle iyotlu tuzun da nazal lavaj için rahatlıkla kullanılabileceğini önermekteyiz.

Keywords: Iodine, mucosal clearance, nasal forte deviation