Research Article

The Complications of Otitis Media: Retrospective Assessment of 51 Cases

  • Erol Keleş
  • İrfan Kaygusuz
  • Turgut Karlıdağ
  • Şinasi Yalçın
  • Öner Sakallıoğlu
  • H. Cengiz Alpay

Received Date: Accepted Date: 19.10.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(4):215-219

Objectives:

To determine the complications of otitis media, and to evaluate its diagnosis and treatments.

Materials and Methods:

In our clinic, between 1993-2002, the charts of 22680 patients diagnosed and treated because of otitis media were reviewed retrospectively and the charts of 51 patients treated due to complications of otitis media were assessed. 22 of 51 patients were female and 29 patients were male whose ages ranged from 5 to 56 years. Data were collected on patient's age and gender, initial symptoms, otoscopic findings, operation findings and treatments. The complications were grouped as intracranial and extracranial.

Results:

37 patients (%72.5) of 51 patients with complications of otitis media had extracranial complications and 13 patients (%25.4) had intracranial complications and one (%1.9) patient had both intracranial and extracranial complications together. While the most common (%80.3) initial symptom was otorrhea, the most observed otoscopic findings were cholesteatoma and granulation tissue/polyp. Similarly, cholesteatoma and granulation tissue/polyp were the most observed in middle ear cavity and/or mastoid cavity during the operations. We performed radical mastoidectomy and intravenous antibiotic therapy as treatment for complications of otitis media in all patients.

Conclusion:

Despite current methods of diagnosis and treatment, the careful follow up of patients with otitis media is still important. Their follow up should be done regularly, and they should be well informed about their disease and for probable complications.

ÖZET

Amaç:

Otitis media komplikasyonlarının saptanması, tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde 1993-2002 tarihleri arasında otitis media tanısı alan ve tedavileri düzenlenen 22680 hastanın dosyaları yeniden gözden geçirildi. Otitis media komplikasyonu nedeni ile tedavi edilen, yaşları 5-56 arasında toplam 51 hastanın (22 kadın, 29 erkek) dosyaları değerlendirmeye alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, otoskopik bulgular, operasyon bulguları ve tedavileri açısından değerlendirildi. Saptanan komplikasyonlar intrakraniyal ve ekstrakraniyal olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular:

Otitis media komplikasyonu tespit edilen 51 hastanın 37'sinde (%72.5) ekstrakraniyal komplikasyon, 13'ünde (%25.4) intrakraniyal komplikasyon, 1'inde ise (%1.9) hem intrakraniyal hem de ekstrakraniyal komplikasyon birlikte görüldü. Hastaların kliniğimize en sık başvuru nedeni kulak akıntısı (%80.3) iken en sık görülen otoskopik bulgular kolestatoma ve granülasyon dokusu/polip idi. Benzer şekilde operasyon sırasında orta kulak ve/veya mastoid kavitede görülen patolojiler arasında en sık kolestatoma ve granülasyon dokusu/polip saptanmıştı. Tüm hastalarımıza intravenöz antibiyotik tedavisi ve kronik otitis media sonucu gelişen komplikasyonlarda radikal mas-toidektomi uygulandı.

Sonuç:

Modern tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen günümüzde otitis medialı hastaların dikkatli takibi önemini korumaktadır. Bu hastaların düzenli kontrolleri yapılmalı, hastalıkları hakkında yeterince bilgilendirilmeli ve hastalar oluşabilecek komplikasyonlar açısından uyarılmalıdır.

Keywords: Otitis media, intracranial complications, extracranial complications.