Research Article

The Comparison of the Treatment Results of Sudden Sensorineural Hearing Loss with Steroid, Acyclovir and Hyperbaric Oxygen Therapy with Steroid

  • Temel Coşkuner
  • Sevtap Akbulut
  • Derya Berk
  • Şeref Ünver

Received Date: Accepted Date: 10.03.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(1):11-19

Objectives:

We compared the effectiveness of acyclovir, hyperbaric oxygen (HBO) therapy with steroid and steroid therapy alone in the treatment of sudden sensorineural hearing loss (SSHL).

Materials and Methods:

36 patients diagnosed as SSHL between October 1997 and October 2001 at Dr. Lütfi K›rdar Kartal Training and Research Hospital were included in this study. Acyclovir therapy was given to 12 patients who had upper respiratory tract infections during the last week since viral infections were thought to be the possible etiologic factor. 12 of the remaining 24 patients received HBO therapy with steroids, while 12 patients were under steroid therapy alone. Hearing levels were evaluated by audiologic investigations before and after the treatment. The hearing levels at every frequency and so the hearing gain have been evaluated and compared between the groups.

Results:

Higher hearing levels were obtained with treatment at all frequencies except 250, 4000 and 8000 Hz in steroid group, whereas in acyclovir and HBO with steroid groups higher hearing levels were detected at all frequencies. Hearing gain was also higher in HBO group and acyclovir group than the steroid group.

Conclusion:

If there is an upper respiratory tract infection in the history of SSHL, acyclovir therapy can be advised, whereas in idiopathic group HBO with steroids can be recommended instead of steroid therapy alone.

ÖZET

Amaç:

Ani işitme kaybı (AİK) tedavisinde asiklovir, steroidle birlikte hiperbarik oksijen (HBO) ve tek başına steroid uygulanımı-nın etkinliklerini karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem:

Ekim 1997 ile Ekim 2001 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde AİK tanısı almış olan 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Son bir hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü bulunan 12 hastaya viral etyoloji düşünülerek asiklovir tedavisi, kalan 24 hastanın 12'sine steroidle birlikte HBO tedavisi, 12'sine de tek başına steroid tedavisi uygulandı. işitmenin değerlendirilmesi tedavi öncesi ve sonrasında odyolojik incelemelerle yapıldı. Gruplar her bir frekanstaki işitme düzeyleri ve tedavi sonrası işitme kazanımları açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Steroid grubunda 250, 4000 ve 8000 Hz dışındaki frekanslarda, asiklovir ve steroidle birlikte HBO tedavi gruplarında ise tüm frekanslarda tedavi ile daha yüksek işitme düzeyleri elde edildi. Hem asiklovir grubunda hem de steroidle birlikte HBO grubunda tedavi sonrası elde edilen işitme kazanımla-rının steroid grubuna göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç:

AİK ile başvuran hastalara anamnezde üst solunum yolu enfeksiyonu varsa asiklovir tedavisi, idiopatik olgularda ise tek başına steroid yerine steroidle birlikte HBO tedavisi uygulanması önerilir.

Keywords: Sudden sensorineural hearing loss, hyperbaric oxygen therapy, acyclovir, steroid.