Research Article

The assessment of the oncologic and functional results of the patients underwent near-total laryngectomy

10.2399/tao.07.036

  • Seyhan Alkan
  • Esra Sözen
  • İlknur Özkaya
  • Serdar Baylançiçek
  • Burhan Dadaş

Received Date: 14.12.2007 Accepted Date: 28.11.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(1):29-32

Objectives:

To assess the oncologic efficiency and functional outcome of near total laryngectomy operation.

Methods:

A retrospective review of 10 cases of near total laryngectomy carried out in fiiflli Etfal Training and Research Hospital between 2001-2007. Oncologic success was evaluated according to the location, TNM stage and recurrence of tumour. Functional outcome was evaluated according to the aspiration and phonation.

Results:

All patients were men. Average age of the patients was 62.3 changing between 39-83. Mean phonation time was 28 days. Mean onset of oral intake was 16.5 days. One patient died of the disease because of distant metastasis. All patients had T3 lesions. Seven patients had N0, two patients had N1 and one patient had N2c neck. The four-year diseasefree survival was 90%.

Conclusion:

Near total laryngectomy is useful for the treatment of selected cases of advanced laryngeal cancer. Voice preservation can be achieved in most cases.

ÖZET

Amaç:

Near total larenjektomi operasyonu uygulanmış hastaların onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem:

2001-2007 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde opere olan 10 hasta arasında yapılmış retrospektif bir çalışmadır. Hastalar TNM, tümör lokalizasyonu ve lokal rekürrens ile sürvi açısından onkolojik olarak; aspirasyon ve fonasyon açısından ise fonksiyonel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

On hastanın hepsi erkekti. Yaş aralığı 39-83, ortalama yaş ise 62.3 idi. Ortalama fonasyona başlama zamanı 28 gün, ortalama oral alıma başlama zamanı 16.5 gündü. On hastanın 1 tanesi takipler sırasında kaybedildi. Near total larenjektomi operasyonu uygulanan hastaların tümü T3 tümöre sahipti. Hastaların 7'si N0, 2'si N1 ve 1 tanesi de N2C boyun olarak değerlendirildi. Dört yıllık hastalıksız sağkalım %90 olarak saptandı.

Sonuç:

Near total larenjektomi operasyonu seçilmiş ileri evre kanserli hastalarda güvenle uygulanabilir. Çoğu vakada sesin korunması büyük ölçüde sağlanabilmektedir.

Keywords: Near total laryngectomy, laryngeal cancer.