Research Article

Surface and Core Microflora of the Tonsils in Children Undergoing Tonsillectomy for Recurrent Tonsillitis

  • Ender İnci
  • Barış Karakullukçu
  • Ahmet Özdoğan
  • Gökhan Aygün

Received Date: Accepted Date: 20.12.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(4):247-251

Even though recurrent tonsillitis is one of the most frequently encountered problems of childhood, its etiology and treatment are points of debate. We aimed to determine pathogenic bacteria of the tonsil core, the diagnostic ability of surface swab cultures to show the core pathogenic bacteria. The study group consisted of 58 children between ages 3 and 12 who had problems with recurrent tonsillitis and tonsillectomy was planned as treatment. Surface and core swabs were taken during tonsillectomy and aerobe and anaerobe cultures were performed. Pathogens could be detected in core cultures in 50 (86%) of 58 patients. In core cultures 26 (52%) isolates of Staphylococcus aureus,13 (26%) isolates of Haemophilus influenzae, 10 (20%) isolates of group A beta hemolytic streptococci, and small numbers of other organisms were detected. Surface swabs could detect pathogenic bacteria in 19 (33%) patients. Overall penicillin resistance was 48%. S. aureus and H. influenzae should be considered as pathogens for recurrent tonsillitis as well as group A beta hemolytic streptococci. We believe that the antibiotic decision should be made with keeping penicillin resistance in mind.

ÖZET

Rekürren tonsillit çocukluk çağının etyolojisi ve tedavisi üzerinde fikir birliğine varılamamış en sık karşılaşılan sorunlarından biridir. Çalışmamızda tonsillerin derin dokularında yer alan patojen bakterileri saptamayı, yüzey kültürlerinin derin patojen bakterileri yansıtma gücünü ve patojen mikroorganizmalarda penisilin direncini tespit etmeyi amaçladık. 3 ile 12 yaş arası rekürren tonsillit sorunu olan ve tonsillektomi endikasyonu konulan çocuklardan tonsillektomi sırasında yüzey sürüntü ve tonsiller çıkarıldıktan sonra derin dokulardan sürüntüler alınarak aerob ve anaerob kültürler yapılmıştır. 58 hastanın 50'sinde (%86) derin doku kültürlerinde üreme olmuştur. 26 olguda (%52) Staphylococcus aureus,13 olguda (%26) Haemophilus influen-zae, 10 olguda (%20) A grubu beta hemolitik streptokoklar ve daha az miktarlarda çeşitli mikroorganizmalar patojen olarak üretilmiştir. Yüzey kültürlerinin ise 19'unda (%33) patojen bakteri üretilebilmiştir. izole edilen patojenlerin %48'inde penisilin direncine rastlanmıştır. Rekürren tonsillit etyolojisinde A grubu beta hemolitik streptokokların yanında S. aureus ve H. influenzae da dikkate alınmalıdır. ilk basamak antibiyotik tercihinin, penisilin direnci göz önüne alınarak yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Keywords: Recurrent tonsillitis, culture, penicillin resistance.