Research Article

Is there a Place for Tonsillar Punch Biopsy in the Diagnosis of Chronic Tonsillitis?

  • Ahmet Kutluhan
  • Faruk Kıroğlu
  • Muzaffer Kırış
  • Serdar Uğraş
  • Nusret Akpolat
  • Hayrettin Akdeniz

Received Date: Accepted Date: 03.04.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(4):263-266

We investigated if there is a place of tonsillar punch biopsy in the diagnosis of chronic tonsillitis. This prospective study was held on 100 patients whom we were able to get reliable anamnesis and underwent tonsillectomy because of chronic tonsillitis. Control group consisted of 20 voluntary persons who do not have pharyngeal symptoms but have been operated due to another reason in our clinic. Histopathological criteria of chronic tonsillitis were examined on tonsillectomy materials of patients group, punch biopsy specimens obtained from them, and punch biopsy specimens of control group. In tonsillectomy materials, severe lymphocyte infiltration to surface epithelium and surface epithelial defect were determined respectively in rates of 96% and 88%, whereas these rates in punch biopsies of the same tonsils were found respectively as 89% and 75%. In tonsil punch biopsy specimens of control group severe lymphocyte infiltration to surface epithelium and surface epithelial defect were noted respectively as 15% and 3%. According to Kappa test, the rates of histopathological criteria of chronic tonsillitis in patient group showed good correlation between tonsillectomy materials and their punch biopsy specimens. This result reveals that tonsil punch biopsy which is an easy and reliable method may be used in suspected cases in diagnosis of chronic tonsillitis.

ÖZET

Kronik tonsillit tanısında tonsil biyopsisinin bir yeri olup olmadığını araştırdık. Bu çalışma, güvenilir anamnez bilgileri veren ve kronik tonsillit nedeni ile tonsillektomi olmuş 100 hasta üzerinde prosektif olarak yapıldı. Boğaz ile ilgili şikayeti olmayan fakat başka bir nedenle kliniğimizde opere olmuş gönüllü 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturdu. Hasta grubunun tonsillektomi materyalleri ve bunlardan alınan punch biyopsi örnekleri ile kontrol grubu tonsil punch biyopsi örnekleri üzerinde kronik tonsilli-tin histopatolojik kriterleri araştırıldı. Tonsillektomi materyallerinin %96'sında yüzey epitelinde yoğun lenfosit infiltrasyonu ve %88'inde yüzey epitel defekti tespit edilirken, aynı tonsillerin punch biyopsilerinde bu oranlar sırasıyla %89 ve %75 olarak bulundu. Kontrol grubu tonsil punch biyopsi örneklerinde ise yüzey epitelinde yoğun lenfosit infiltrasyonu %15 ve yüzey epitel defekti %3 oranında not edildi. Kappa testine göre; hasta grubunda kronik tonsillitin histopatolojik kriterlerinin tonsillektomi materyallerinde ve punch biyopsi örneklerinde görülme oranları iyi uyumluluk gösterdi. Bu sonuç kolay ve güvenilir bir metod olan tonsil punch biyopsisinin kronik tonsillit tanısında şüpheli durumlarda kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords: Chronic tonsillitis, tonsillar punch biopsy, tonsillectomy.