Research Article

Risk Factors in Sudden Hearing Loss

  • Ender İnci
  • Aydın Mamak
  • Harun Cansız
  • Ender Güçlü
  • M. Güven Güvenç
  • Amin Banitahmaseb
  • Süleyman Yılmaz

Received Date: Accepted Date: 26.03.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(3):151-155

Objectives:

To investigate the role of smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholestrolemia as risk factors in the development of sudden hearing loss.

Materials and Methods:

39 male (54.2%) and 33 female (45.8%) totally 72 patients with a mean age of 36.94 ± 15.24 years were compared with the Turkish population about the rates of smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia.

Results:

24 male (61.5%) and 8 females (24.2%) were smokers. 4 male (10.3%) and 4 females (12.1%) had hypertension. 1 male (2.6%) and 2 females (4.1%) were diabetic. 4 (4.2%) of all cases had hypercholesterolemia. These risk factor rates from our study were not statistically different from the rates of the Turkish population (p> 0.05).

Conclusion:

We concluded that smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia are no risk factors for the development of sudden hearing loss.

ÖZET

Amaç:

Sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesteroleminin ani işitme kaybında bir risk faktörü olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Ani işitme kaybı tanısı ile 1999-2002 yılları arasında tedavi edilen 39'u (%54.2) erkek, 33'ü (%45.8) kadın toplam 72 hastanın ortalama yaşı 36.94±15.24 olarak tespit edildi. Olguların sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesterolemi oranları Türk toplumundaki oranlar ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

24 erkek (%61.5) ve 8 kadın (%24.2) hastada sigara içme alışkanlığı, 4 erkek (%10.3) ve 4 (%12.1) kadın hastada hipertansiyon, 1 erkek (2.6) ve 2 kadın (%4.1) hastada diabe-tes mellitus, 4 (%4.2) hastada hiperkolesterolemi tespit edildi. Çalışmamızdaki risk faktörleri oranları Türk toplumundaki oranlarla karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05).

Sonuç:

Bu bulgular neticesinde ani işitme kaybında sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesteroleminin risk oluşturmadığı sonucuna varıldı.

Keywords: Sudden hearing loss, risk factor.