Case Report

Rhinoscleroma: a case report

  • Mustafa Kuzdere
  • Bennur Çetindağ
  • Hüseyin Kadehçi
  • Tamer Aydın

Received Date: Accepted Date: 21.04.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(3):188-192

Rhinoscleroma is a rare, chronic, granulomatous infectious disease of the upper respitory tract caused by the Klebsiella rhinoscleromatis. Delayed diagnosis may increase morbidity, relapses and may decrease success rates. The most common initial complaint is nasal obstruction. Physical examination reveals foul smelling, nodular swellings covered with crusts. Its tumor-like appearance and local spread arouse suspicion of malignancy. Diagnosis of rhinoscleroma is made on the appropriate bacterial cultures with histologic identification of granulomas, fibrosis, eosinophilic Russell bodies and large vacuolated histiocytes (Mikulicz cell). There are three stages in rhinoscleroma: an exudative, a proliferative and a cicatricial stage. It can be treated with a long-term antimicrobial therapy and if necessary, surgical treatment is indicated. Until now, there has been no successful therapy accepted universally. Long-term follow-up is important because these patients can have numerous relapses. A rhinoscleroma case diagnosed in granulomatous stage is presented because of the typifying many of the features of this disease and rhinoscleroma seen rarely in our country is discussed.

ÖZET

Rinoskleroma, Klebsiella rinoscleromatis'in neden olduğu, sıklıkla üst solunum yollarını tutan, nadir, kronik, granülomatöz bir enfeksiyon hastalığıdır. Gecikmiş tanı; morbiditenin, relaps-ların artmasına ve başarı oranının azalmasına neden olmaktadır. En sık başlangıç semptomu burun tıkanıklığıdır. Fizik muayenede sıklıkla krutlarla kaplı, kötü kokulu, nodüler şişlikler izlenir. Tümöre benzer görünümü ve lokal yayılımı maligniteyi çağrıştırır. Tanı; granülomatöz enflamasyonun, fibrozisin, içinde bakteri görülebilen Mikulicz hücrelerinin ve eozinofilik Rus-sel cisimlerinin görüldüğü histopatoloji ve uygun bakteriyel kültürler ile konur. Hastalık eksüdatif, granülomatöz ve skatrisyel olmak üzere üç evredir. Antimikrobiyal tedavi ve gereğinde cerrahi ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde halen herkesçe kabul gören etkin bir tedavi yoktur. Uzun dönem takip, tekrarlama olasılığı yüksek olduğundan önemlidir. Granülomatöz evrede tanısı konan ve relapslarla seyreden bir rinoskleroma olgusu, hastalığın karakteristik özelliklerini iyi bir şekilde göstermesi nedeniyle sunulmakta ve ülkemizde nadir görülen rinoskleroma hastalığının ana hatları anlatılmaktadır.

Keywords: Rhinoscleroma, therapy, surgery, granulomatous infection, differential diagnosis.