Research Article

Results of Ossiculoplasty in Chronic Otitis Media without Cholesteatoma

  • Onur Çelik

Received Date: Accepted Date: 22.02.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(4):259-262

Objective:

To analyze hearing results of ossiculoplasty in ears with chronic otitis media without cholesteatoma.

Materials and Methods:

The charts of patients who had ossiculoplasty using autologous ossicles or cortical bone graft performed at the Otolaryngology Department of F›rat University F›rat Medical Center between 1994 and 1997 were evaluated retrospectively. The 32 ears who had follow-up examinations for six months or longer after ossicular reconstruction were included in the analysis. Nine cases with ossicular replacement prostheses were not included in the study. Preoperative and postoperative audiometric data and otoscopic findings at the final follow-up examination were taken into consideration. Results were considered to be satisfactory (anatomic and functional success) if there were intact tympanic membrane and the mean postoperative air-bone gap of 15 dB or less at the last postoperative evaluation.

Results:

Ossiculoplasties were performed using autologous ossicles (29 ears) and cortical bone (3 ears). All ears had intact stapes arch. In 26 ears (81%), ossiculoplasty combined with complete mastoidectomy. In the remaining 6 ears, ossiculoplasty was performed without mastoidectomy. The operation resulted in an intact graft in 94% of ears and a postoperative air-bone gap less than 15 dB in 56% of ears and less than 25 dB in 91% of ears.

Conclusion:

Ossiculoplasty using autologous ossicles is an effective and safe surgical method for restoration of sound transmission in the middle ear and reconstruction of ossicular chain in chronic otitis media.

ÖZET

Amaç:

Kolesteatomasız kronik otitis medialı kulaklarda işitme sonuçlarının analizi.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmada, 1994 ve 1997 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde otolog kemikçik ya da kortikal kemik kullanılarak ossiküloplasti uygulanan hastalar değerlendirilmiştir. Ossiküler re-konstrüksiyondan sonra 6 ay ya da daha fazla takip edilebilen 32 kulak incelemeye dahil edilmiştir. Değerlendirmede, preope-ratif ve son takip muayenesindeki postoperatif odyometrik veriler ve otoskopik bulgular dikkate alınmıştır. Eğer son postoperatif muayenede intakt bir timpanik membran varsa ve postoperatif hava-kemik aralığı 15 dB ya da daha az ise anatomik ve fonksiyonel başarı sağlanmış olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:

Ossiküloplasti 29 kulakta otolog kemikçik, 3 kulakta ise kortikal kemik kullanılarak yapıldı. Bütün olguların stapes üstyapıları intakt idi. 26 kulakta (%81) ossiküloplasti komplet basit mastoidektomi ile kombine edildi. Diğer 6 kulakta ossiküloplasti mastoidektomisiz yapıldı. Ameliyatla, kulakların %94'ünde intakt graft elde edilirken; %56'sında hava-kemik aralığı 15 dB'den aşağıya, %91'inde ise 25 dB'den aşağıya indi.

Sonuç:

Kronik otitis mediada, otolog kemikçik kullanılarak yapılan ossiküloplasti, kemikçik zincirinin rekonstrüksiyonu ve orta kulaktaki ses iletiminin restorasyonu için etkili ve emniyetli bir yöntemdir.

Keywords: Ossicular chain, reconstruction, ossiculoplasty.