Research Article

Relationship between pathologies of bone chain and middle ear mucosa in chronic otitis media

10.2399/tao.05.039

  • Mustafa Paksoy
  • Ümit Hardal
  • Arif Şanlı
  • Sedat Aydın
  • İlter Tezer

Received Date: 08.07.2005 Accepted Date: 26.02.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(2):60-66

Objectives:

Chronic otitis media is an inflammatory process which causes tympanic membrane perforation, destruction of middle ear structure and loss of hearing. Most effected structure in this process is hearing bones. In this study our aim was to find relation between chance in hearing bones and accompanying pathology in middle ear mucosa.

Methods:

One hundred sixty-five patients operated due to chronic otitis media between January 2001–December 2004. Bony changes are classified as normal, destructed and total loss. Middle ear changes classified as normal, with granulation tissue, with cholesteatoma and sclerotic.

Results:

Relation between malleus and incus bone destruction and middle ear mucosal pathologies is statistically significant while there is no relation with stapes bone.

Conclusion:

Incus is the most frequently damaged ossicle in chronic otitis media cases. The most frequent damage seen in malleus and incus is the damage of granulation tissue. The maximum damage in stapes appears in sclerosis.

ÖZET

Amaç:

Kronik otitis media (KOM) kulak zarı perforasyonu, orta kulak yapılarında hasar ve işitme kaybına yol açan inflamatuar bir süreçtir. Oluşan bu süreçte işitme kemikleri en çok etkilenen yapılardandır. Çalışmanın amacı işitme kemikçiklerindeki değişiklikler ve beraberindeki orta kulak mukozasındaki patolojiler arasındaki ilişkiyi incelemek idi.

Yöntem:

Bu çalışma Ocak 2001—Aralık 2004 tarihleri arasında kronik otitis media tanısıyla opere edilen 165 hastada yapıldı. Kemikçikler normal, dekstrükte ve total kayıp şeklinde, orta kulak mukozası da normal, granülasyon dokulu, kolesteatomlu ve sklerotik yapılı olarak sınıflandırıldı.

Bulgular:

Malleus ve inkus hasarlarının orta kulak mukoza patolojileri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi varken stapes lezyonlarında bu ilişki saptanmadı.

Sonuç:

KOM vakalarında en sık hasara uğrayan kemikçik inkus-tur. Malleus ve inkusta en fazla hasarı granülasyon dokusu oluşturmaktadır. Stapesde en fazla hasar sklerozda oluşmaktadır.

Keywords: Chronic otitis media, mucosal lesions, hearing bones