Research Article

Relationship between clinical history and physical examination findings and apnea hypopnea index in patients with obstructive sleep apnea syndrome

10.2399/tao.09.023

  • İstemihan Akın
  • Mustafa Sağıt
  • Nergis Salman
  • İbrahim Hikmet Fırat

Received Date: 18.11.2009 Accepted Date: 30.01.2010 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(1):21-27

Objectives:

The aim of this study was to investigate the correlation between clinical history, physical examination results and apnea hypopnea index (AHI) in patients with suspected obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).

Methods:

We evaluated 110 patients who admitted to our clinic with a primary complaint of snoring and witnessed apnea. Demographic data including age, sex, body mass index (BMI) and neck circumference were recorded. Patients’ medical history was recorded and all of them completed an Epworth sleepiness scala (ESS) questionnaire. Their flexible fiberoptic nasopharyngoscopy by Muller maneuver and modified Mallampati scores (MMS) were recorded during otorhinolaryngologic evaluation. Then patients underwent overnight polysomnography. The AHI is used to classify the severity of sleep apnea into the following categories: Group 1; an AHI of 0 to 5 indicates that simple snoring, Group 2; an AHI of 5-15 is considered mild sleep apnea, Group 3: an AHI of 15-30 is moderate sleep apnea, Group 4: an AH‹ of >30 is severe sleep apnea. The correlation between BMI, neck circumference, ESS scores, modified Mallampati scores and Muller maneuver results and group categories were investigated.

Results:

There were statistically significant differences between the groups for neck circumferences, ESS scores and retropalatal narrowing grade in Muller maneuver. There were no statistically significant differences between the groups for BMI, modified Mallampati scores and tongue base narrowing grade in Muller maneuver. There was significant correlation between the AHI and neck circumference, ESS scores, modified Mallampati scores, retropalatal and tongue base narrowing grade in Muller maneuver, however it was found that only ESS score was an independent variable for AHI.

Conclusion:

When patients who applied to ENT clinics for primary complaint of snoring and witnessed apnea have high ESS scores and high obstruction grades in Muller maneuver, they should be directed sleep laboratory and be prioritized for polysomnographic examination since they may have an increased OSAS risk.

ÖZET

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) şüphesi olan hastalarda klinik hikaye ve fizik muayene bulgularının apne-hi-popne indeksi (AHİ) ile ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Horlama ve/veya tanıklı apne şikayetiyle kliniğimize başvuran 110 hastanın klinik hikayelerinde yaş, cinsiyet, antro-pometrik ölçümleri, Epworth uykululuk skala skorları (EUS) kaydedildi. Kulak burun boğaz muayeneleri sırasında modifiye Mallampati skorları (MMS) ve fleksibl nazofarengoskopi ile Müller manevrası sonuçları kaydedildi. Tüm hastalara gecelik polisom-nografi yapılarak hastalar AHİ göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1: AHİ s5 basit horlama, Grup 2: AHİ 5-15 hafif derecede OUAS, Grup 3: AHİ 15-30 arasında olan orta derecede OUAS, Grup 4: AHİ >30 olanlar ağır derecede OUAS olarak sınıflandırıldı. Vücut-kitle indeksi (VKİ), boyun çevresi (BÇ), EUS, MMS ve Müller manevrası sonuçlarıyla gruplar arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular:

BÇ, EUS ve Müller manevrasında retropalatal bölgedeki obstrüksiyon derecesi açısından gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. VKİ, MMS ve Müller manevrasında dil kökü bölgesindeki obstrüksiyon derecesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. AHİ ile BÇ, EUS, MMS, Müller manevrasındaki retropalatal ve dil kökü bölgesindeki obstrüksiyon derecesi arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edildi ancak AHİ için bağımsız değişkenin sadece EUS skoru olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Horlama ve/veya tanıklı apne şikayetiyle KBB polikliniklerine başvuran hastalarda klinik hikaye ve fizik muayene sırasında EUS skorları ve Müller manevrasında obstrüksiyon derecesi yüksek olarak saptanan hastalar uyku laboratuvarlarına yönlendirilmeli ve bu hastaların OUAS olma olasılığı yüksek olduğu için polisomnografi tetkikinde öncelik verilmelidir.

Keywords: Sleep apnea, Epworth sleepiness scala, Muller maneuver