Original Investigation

Relation Between the Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Environmental and Climatic Factors

10.5152/tao.2013.19

  • Erdem Çağlar
  • Şaban Çelebi
  • Çiğdem Tepe Karaca
  • Öner Çelik

Received Date: 10.04.2013 Accepted Date: 16.04.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):74-79

Objective:

The aim of this study was to evaluate the relation between the benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) and the environmental and climatic factors through a retrospective statistical analysis spanning 3 years (2009-2012).

Methods:

Two hundred and forty five idiopathic BPPV patients (146 women, 99 men; mean age, 47.7 for men and 43.1 for women) living in Istanbul were included in this study. The relation between the climatic and basic environmental data (air pollution, air pressure, mean temperature, humidity; data collected monthly by Istanbul Directorate of Meteorology) and the corresponding number of BPPV patients were analyzed for the January 2009-March 2012 time interval.

Results:

Statistically significant negative correlation (p<0.05) was observed between the number of BPPV patients and the temperature. Regarding the relation between the number of BPPV patients and basic environmental factors, positive correlation (p<0.05) was indicated with the air pressure (P), humidity (H), sulfur dioxide (SO2) concentration, particle quantity (PM10), carbon monoxide (CO), and nitric oxide (NO) concentrations.

Conclusion:

BPPV was more frequent in middle-aged women and on the right side. In our study, It was clear that BPPV increased during the Winter season. The effect of air pollution, especially particle concentration, is suspected, however it is not yet clearly identified. The factors that correlate the climate and otoconia metabolism require further investigation.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, bening paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV) ile çevresel ve iklimsel faktörlerin ilişkisini 3 yılı (2009-2012) kapsayan süreçte retrospektif olarak analiz etmektir.

Yöntemler:

İstanbul’da ikamet eden idiyopatik BPPV tanısı alan 245 hasta (146 kadın, 99 erkek; ortalama erkek yaşı: 47,7, ortalama kadın yaşı: 43,1) çalışmaya dahil edildi. İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan Ocak 2009 ile Mart 2012 yılları arasında aylık iklimsel ve temel çevresel verileri (hava kirliliği, hava basıncı, ortalama sıcaklık, nem) BPPV’li hasta sayılarıyla karşılaştıran istatistiksel analizler yapıldı.

Bulgular:

Yapılan değerlendirmelerde, BPPV atağı geçiren hasta sayısı ile sıcaklık (T) arasında istatistiksel olarak anlamlı olan negatif korelasyon (p<0,05) saptandı. BPPV’li hasta sayısı ile temel çevresel faktörlerin ilişkisi incelendiğinde; hava basıncı (P), nem (H), kükürt dioksit (SO₂), partiküler madde (PM10), karbon monoksit (CO), azot oksit (NO) arasında pozitif korelasyon (p<0,05) saptandı.

Sonuç:

BPPV, sağ taraf ağırlıklı olarak orta yaş bayanlarda daha sık görülmektedir. BPPV açık bir şekilde kış aylarıyla birlikte artış göstermektedir. Hava kirliliği özellikle de partiküllerin, BPPV etiyolojisinde rol oynadığı düşünülebilir. İklim şartları ve otokonia metabolizması arasındaki ilişki daha ileri çalışmalar gerektirmektedir.

Keywords: Climate, environment, epidemiology, paroxysmal positional vertigo, air pollution, seasonality