Case Report

Recurrent Pleomorphic Adenoma of the Submandibular Gland

10.5152/tao.2016.1281

  • Serhat İnan
  • Erdinç Aydın
  • Seda Türkoğlu Babakurban
  • Eda Yılmaz Akçay

Received Date: 02.10.2015 Accepted Date: 11.02.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(1):43-46

Pleomorphic adenoma (PA) is the most common benign tumor of salivary glands. Most PAs occur in the parotid (80%), followed by the submandibular gland (10%) and minor salivary and sublingual glands (10%). Submandibular gland PAs usually manifest in the submandibular area as a painless hard mass. Although several recurrent parotid gland PA cases have been reported in the literature, recurrent submandibular gland PA is quite rare. Complete surgical removal of tumor of the submandibular gland and keeping the capsule intact are important to prevent recurrence. Here we present a rare case of submandibular gland PA recurrence that occurred 5 years after the first surgery and methods to prevent recurrence.

ÖZET

Plemorfik adenom (PA), tükrük bezlerinin en sık görülen benign tümörüdür. PA %80 parotiste, %10 submandibüler bezde, %10 minör tükrük bezlerinde ve sublingual bezlerde görülür. Submandibüler bez pleomorfik adenomları genelde submandibüler alanda ağrısız sert kitle olarak saptanırlar. Literatürde çok sayıda parotis bez kaynaklı rekürren pleomorfik adenom vakası olmasına karşın rekürren submandibüler gland pleomorfik adenomuna oldukça nadir rastlanmaktadır. Rekürrensin önlenmesinde submandibüler gland tümörünün, kapsül bütünlüğü korunarak çıkartılması olmalıdır. Bu olgu ile primer cerrahiden 5 yıl sonra gelişen nadir bir submandibüler bez pleomorfik adenom rekürrensini sunmak ve rekürrensi önlemeye vurgu yapmak amaçlanmıştır.

TR PDF

Keywords: Submandibular gland, pleomorphic adenoma, surgery