Original Investigation

Re-Evaluation of Open Partial Horizontal Laryngectomies at Our Institution According to the New Classification Recommended by the European Laryngological Society

10.5152/tao.2016.1705

  • Gülpembe Bozkurt
  • Özlem Ünsal
  • Berna Uslu Coşkun

Received Date: 08.05.2016 Accepted Date: 18.07.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(2):69-73

Objective:

The aim of this study was to re-evaluate the open partial horizontal laryngectomies (OPHLs) performed at our institution in terms of the new classification of the European Laryngological Society and compare the differences with the new classification system.

Methods:

A retrospective analysis of 45 patients diagnosed with T1b, T2, and T3 laryngeal carcinoma who were treated with OPHLs in our department between 2010 and 2016 were conducted.

Results:

All supraglottic laryngectomies (31 operations) were classified as OPHL Type 1. Among these, 11 operations required a resection of an additional structure including arytenoid (ARY) in five operations, piriform sinus (PIR) in four operations, the base of tongue (BOT) in one surgery, and ARY + PIR in one patient. Five supracricoid laryngectomies with cricohyoidoepiglottopexy (CHEP), five supracricoid laryngectomies with cricohyoidopexy (CHP), and four near-total laryngectomy operations constituted Type 2 OPHL (7 operations) and Type 3 OPHL (7 operations). Among these operations, two were classified into Type 2b OPHL and four into Type 3b OPHL as the superior margin of incision included epiglottis.

Conclusion:

We consider that, this new classification, because it allows understanding the content of the surgery from the related title, will be useful in comparing different series and techniques.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kurumumuzda gerçekleştirilen açık parsiyel horizontal larenjektomilerin (APHL), Avrupa Larengoloji Derneği’nin yeni sınıflaması göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi ve yeni sınıflama sisteminin farklılıkları ile karşılaştırılmasıdır.

Yöntemler:

Kliniğimizde 2010 ve 2016 yılları arasında T1b, T2 ve T3 larenks kanseri tanısıyla APHL uygulanan 45 hastanın geriye dönük analizi yapıldı.

Bulgular:

Supraglottik larenjektomilerin (31 operasyon) hepsi Tip 1 APHL olarak sınıflandırılmakla beraber 11’inde ek yapılar rezeke edildi ve bunlar Tip 1 APHL + aritenoid (ARY) (5 operasyon), Tip 1 APHL + piriform sinüs (PIR) (4 operasyon), Tip 1 APHL + dil kökü (BOT) (1 operasyon), Tip 1 APHL + ARY + PIR (1 operasyon) şeklinde tanımlandı. Beş krikohiyoidoepiglottopeksili (CHEP) suprakrikoid larenjektomi, beş krikohyoidopeksili (CHP) suprakrikoid larenjektomi ve dört near total larenjektomi ameliyatı Tip 2 APHL (7 operasyon) ve Tip 3 APHL (7 operasyon) olarak yeniden sınıflandırıldı. Bu operasyonların üst insizyonu epiglotu içerdiği için, ikisi Tip 2b APHL ve dördü Tip 3b APHL olarak tanımlandı.

Sonuç:

Yeni sınıflama uygulanan ameliyatın başlığına, ameliyatın kapsamını da ekleyerek, farklı serileri ve teknikleri karşılaştırırken homojen bir terminoloji kullanılmasına imkan tanıyacaktır.

TR PDF

Keywords: Larynx cancer, laryngectomy, classification, surgery