Case Report

Primary lymphoma of the lingual tonsil: a case report

10.2399/tao.08.033

  • Sıdıka Deniz Micozkadıoğlu
  • Cem Özer
  • Emine Tuba Canbolat

Received Date: 12.12.2008 Accepted Date: 04.04.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(1):51-54

Extranodal non-Hodgkin lymphomas of the head and neck are rare. Most of the oral cavity lymphomas originate from Waldeyer ring and present as a mass in the oropharynx or nasopharynx. Tongue base is the most common location. 57- year-old male patient presented to our clinic with a painless swelling in the neck which had grown for two months. He had dysphagia. Physical examination revealed an eryhtematous mass resulted tonsil hypertrophy and asymmetry in the tongue base. In the neck there was a palpable jugulodigastric lymphadenopathy. Computed tomography of the patient revealed a mass from tongue base to vallecula and multiple lymphadenopathies in the cervical chain. The patient was diagnosed as lymphoma. As a result since lingual tonsil lymphomas are rare tumors therefore they should be thought in the differential diagnosis of oral cavity masses.

ÖZET

Baş ve boyunun ekstranodal non-Hodgkin lenfomaları oldukça nadirdir. Oral kavitede görülen lenfomaların büyük çoğunluğu Waldeyer halkasından kaynaklanır ve orofarenks veya nazofa-renkste kitle olarak ortaya çıkar. En sık dil kökünde görülür. 57 yaşında erkek hasta boynunda iki aydan beri olan ağrılı şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın yutma güçlüğü vardı. Hastanın yapılan muayenesinde sol tarafta dil kökü üzerinde eritemli, lingual tonsilde hipertrofi ve asimetriye yol açan kitle mevcuttu. Boyunda sol jugulodigastrik bölgede palpabl lenfadenopa-ti mevcuttu. Hastanın tomografisinde sol dil kökünden valleku-laya kadar uzanan kitle ve servikal zincirde multipl lenfadeno-pati mevcuttu. Hastanın biyopsi örneği lenfoma tanısı aldı. Sonuç olarak lingual tonsil lenfomaları nadir görülen tümörler olduğundan oral kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekmektedir.

Keywords: Lingual tonsil, lymphoma, oropharynx