Original Investigation

Prevalence of Allergic Rhinitis in Children in the Trabzon Province of the Black Sea Region of Turkey

10.5152/tao.2016.1089

  • Hatice Bengü Çobanoğlu
  • Abdülcemal Ümit Işık
  • Murat Topbaş
  • Ahmet Ural

Received Date: 23.06.2015 Accepted Date: 07.02.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(1):21-28

Objective:

We aimed to determine the prevalence of allergic rhinitis in children aged 12-15 years who lived in the Trabzon Province, specify possible risk factors, and compare the data obtained with those of the other studies conducted in our country and in other countries.

Methods:

First, 1372 students from nine primary schools determined according to the recommendations of Department of Public Health and approval of The Provincial Directorate of Health were screened in their schools with questionnaire forms. Second, students providing the response “yes” to the first and/or second questions in the questionnaire forms were considered as possible allergic rhinitis patients and invited to our clinic. Then, 246 students were subjected to a skin prick test. Data were collected with the evalution of questionnaire and skin prick test results together.

Results:

The prevalance of allergic rhinitis in children between 12 and 15 years age was found to be 14.5% in Trabzon. Female gender was found to be a relative a risk factor for allergic rhinitis (p=0.015). The prevalence of allergic rhinitis in children whose both parents were smoking was significantly higher than that in children whose only one parent was smoking or both parents were nonsmokers (p=0.0024). In addition, living in an apartment flat (p=0.015) and owing pets (p=0.04) were detected to be other risk factors for allergic rhinitis.

Conclusion:

According to our investigations, this is the first prevalence study in Trabzon, which is the largest settlement in the Eastern Black Sea Region. The prevalence of allergic rhinitis in children was found to be 14.5%. Female gender, smoking habits of the parents, owing pets, and living in an apartment flat are risk factors for allergic rhinitis.

ÖZET

Amaç:

Çalışmamızda, Trabzon’da yaşayan 12 -15 yaş grubu çocuklarda alerjik rinit prevalansını ve olası risk faktörlerini belirlemek ve elde edilen verileri ülkemiz ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın önerisi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün izniyle belirlenen dokuz ilköğretim okulundaki 1372 öğrenci okullarında ilk aşamada anketler ile taranmıştır. İkinci aşamada anketteki birinci ve/veya ikinci sorulara ‘evet’ cevabı veren öğrenciler olası alerjik rinit hastası kabul edilerek kliniğimize davet edilmiş ve 246 öğrenciye deri prick testi uygulanmıştır. Anket ve prick testi sonuçları birlikte değerlendirilerek veriler elde edilmiştir.

Bulgular:

Trabzon ili 12-15 yaş grubu çocuklarda alerjik rinit prevalansı %14.5 olarak bulunmuştur. Kız cinsiyet, alerjik rinit açısından nisbi risk faktörüdür (p=0.015). Hem anne hem de babası sigara içen çocuklarda alerjik rinit prevalansı; ebeveyni sigara içmeyen ya da sadece tek ebeveyni sigara içen çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.0024). Ayrıca apartman dairesinde yaşam (p=0.014), evcil hayvan beslemek (p=0.04) alerjik rinit açısından diğer bir risk faktörü olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Araştırmalarımıza göre bu çalışma Doğu Karadeniz’deki en büyük yerleşim yeri olan Trabzon’daki ilk prevalans çalışmasıdır. Alerjik rinit prevalansı çocuklarda %14.5 olarak bulunmuştur. Kız cinsiyet, ebeveynlerin sigara alışkanlıkları, evcil hayvan beslemek ve apartman yaşamı alerjik rinit için risk faktörleridir. Cinsiyet, ebeveynelerin sigara alışkanlıkları, evcil hayvan beslemek ve apartman yaşamı alerjik rinit için risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır.

TR PDF

Keywords: Allergic rhinitis, prevalence, pediatric