Original Investigation

Pretreatment Prediction of the Outcomes of Intranasal Steroid Sprays in Cases with Inferior Turbinate Hypertrophy

10.5152/tao.2017.2443

  • Abdullah Karataş

Received Date: 03.04.2017 Accepted Date: 05.07.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):105-110

Objective:

Intranasal steroid sprays (INSS) are frequently prescribed for treating inferior turbinate hypertrophy (ITH). Complications due to the long-term application of INSS such as crusting, epistaxis, nasal mucosa dryness, and septal perforation may occur. Predicting patients who would benefit from INSS early might lower treatment costs and complication rates. We examined the predictive value of nasal decongestant response rates for the outcomes of INSS in ITH.

Methods:

Fifty patients with bilateral ITH were included in two groups: patients benefiting from INSS and those not benefiting. Nasal airflow was assessed by peak nasal inspiratory flow (PNIF) measurement in all cases. Measurements were taken three times: before and after the application of nasal decongestant sprays and after the application of INSS.

Results:

In both groups, the nasal air flow rates significantly increased after the application of nasal decongestant sprays; however, the nasal decongestant response rates were higher in the group with patients benefiting from INSS. There was a strong correlation between the nasal air flow rates measured after the application of nasal decongestant sprays and after the application of INSS. The cut-off value for the relationship between increased nasal air flow rates after the application of nasal decongestant sprays and outcomes of INSS was 23%.

Conclusion:

Measurement of nasal airflow increase rate after the application of nasal decongestant sprays is a simple and easy method for the early prediction of the outcomes of INSS in ITH. A higher than 23% increase in nasal air flow rates after the application of nasal decongestant sprays indicates much better outcomes of INSS for patients.

ÖZET

Amaç:

İntranazal steroid spreyler (İNSS) alt konka hipertrofilerinin tedavisinde sıklıkla kullanılır. Ancak uzun süreli İNSS kullanımına bağlı mukozal kuruluk, kabuklanma, epistaksis ve nadiren septum perforasyonu gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. İNSS tedavisine olumlu yanıt verebilecek hastaların önceden belirlenmesi, tedavi maliyetlerini ve komplikasyon risklerini düşürecektir. Çalışmamızda topikal nazal dekonjestan ajanlara verilen cevabın, İNSS cevabı için öngörü oluşturabilecek nitelikte olup olmadığı araştırılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmamıza bilateral alt konka hipertrofisi saptanan 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalar İNSS tedavisinden fayda gören ve görmeyen olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Nazal hava akımı tüm olgularda nazal inspiratuvar tepe akımı (NİTA) ölçümü ile değerlendirilmiştir. Ölçümler; dekonjestan öncesi, sonrası ve steroid tedavisi sonrasında olmak üzere üç kez yapılmıştır.

Bulgular:

İNSS tedavisine farklı yanıt veren her iki grupta da, nazal dekonjestan sonrası nazal hava akım hızlarında anlamlı artış saptanmış, ancak olumlu yanıt veren grupta dekonjestan cevabının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nazal dekonjestan sonrası ölçülen nazal hava akımı hızları ile nazal steroid sonrası ölçülen hızlar arasında güçlü korelasyon saptanmıştır. Nazal dekonjestan sonrasında, nazal hava akımında ortaya çıkan artış oranı ile İNSS cevabı arasındaki ilişkide, eşik değer %23 olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Alt konka hipertrofili olgularda nazal dekonjesyon ile sağlanan nazal hava akımı artış oranının belirlenmesi, olası İNSS cevabını gösteren basit ve kolay uygulanır bir yöntemdir. Nazal hava akımında, dekonjesyon sonrası %23’den fazla artış saptanan olgularda İNSS cevabı çok daha iyi olmaktadır.

TR PDF

Keywords: Nasal decongestants, nasal obstruction, inferior turbinate hypertrophy, intranasal steroid sprays