Research Article

Postirradiation Morbidity in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

  • Fatih Öktem
  • Mehmet Ada
  • Murat Toprak
  • Harun Cansız
  • Hakan Gülen
  • Kemal Tuskan
  • Ömer Uzel

Received Date: Accepted Date: 08.11.2000 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(2):121-126

Nasopharyngeal carcinoma has some unique features among the other head and neck malignancies because of different etiologic factors, diagnostic problems during presentation and high response rate to radiation therapy. Although radiation therapy is the major choice of therapy, it may cause some side effects, which influence the patients’ quality of life. We investigated the extent of these influences on 20 nasopharyngeal carcinoma cases, who were treated at Istanbul University, Cerrahpafla School of Medicine, Department of Radiation Oncology, between 1979 and 1997. Previous studies in the literature were focusing on nasal mucosal problems. Among the side effects reported, dry mouth was the most important one, while fluctuating hearing loss due to eustachian tube dysfunction, hypophyseal dysfunction, trismus and dental problems were other major side effects. Presenting their demographic features we also investigated these common side effects by evaluating severity of dry mouth, maximal mouth opening, tooth losses, amount of nasopharyngeal crusting, rhinomanometry and tympanometry findings.

ÖZET

Nazofaringeal karsinom, etyolojisindeki farklı özellikler, tanısal güçlükler ve radyoterapiye iyi cevap vermesi nedeniyle kulak burun boğaz maligniteleri arasında ayrı bir yere sahiptir. Ana tedavi metodu olan radyoterapinin olası komplikasyon oranlarının yüksekliği ve bunların hayat kalitesini etkiliyor oluşu nedeniyle bu çalışmayı planladık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı'nda 19791997 yılları arasında radyoterapi görmüş nazofarinks karsinom tanılı hastalardan 20'sini çalışma kapsamına aldık. Literatürdeki önceki çalışmalar nazal mukoza problemleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Bildirilen yan etkiler arasında ağız kuruluğu başta gelirken, östaki disfonksiyonuna bağlı değişken işitme kayıpları, hipofiz glanda bağlı problemler, trismus ve diş sorunları diğer önemli yan etkilerdi. Hastalarımızda, demografik özelliklerinin yanısıra, ağız kuruluğu şiddeti, maksimum ağız açıklığı, diş kayıpları, nazofarinkste kabuklanma derecesi, rinomanometri ve timpanometri bulguları değerlendirilerek sözkonusu yan etkiler incelendi.

Keywords: Nasopharyngeal carcinoma, radiotherapy, side effects.