Case Report

Polymorphous Low-Grade Adenocarcinoma: A Rare Type of Parotid Neoplasm

  • Sema Zer Toros
  • Çınar Akkaynak
  • Hülya Kahve Noshari
  • Atılay Yaylacı
  • Tanju Gökçeer
  • Osman Karaaslan

Received Date: Accepted Date: 26.08.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(4):224-229

Polymorphous low-grade adenocarcinoma is an unusual tumour that has been described as occurring in the minor salivary glands, particularly of the palate. It has also been called terminal duct carcinoma, lobular carcinoma, papillary lowgrade adenocarcinoma and trabecular adenocarcinoma. Adenocarcinomas of the salivary glands are heterogenous group both in terms of histomorphology and clinical course and the pathologist can misdiagnose this tumor as pleomorphic adenoma or adenoid cystic carcinoma. As well, despite an infiltrative growth pattern, which frequently results in perineural invasion, this tumor has a low local recurrence rate and remarkable infrequency of local or distant metastasis. In order to provide appropriate therapy for polymorphous low-grade adenocarcinoma, oral head and neck surgeons must be familiar with this neoplasm. We describe a patient with polymorphous low-grade adenocarcinoma arising in the parotid gland that was originally diagnosed as pleomorphic adenoma in fine needle aspiration biopsy.

ÖZET

Polimorf düşük dereceli adenokarsinom özellikle palatumdaki minör tükürük bezlerini tutan nadir bir tümördür. Bu tümör aynı zamanda terminal duktus karsinomu, lobüler karsinom, pa-piller düşük dereceli adenokarsinom ve trabeküler adenokarsinom olarak da bilinmektedir. Tükürük bezlerinde gelişen ade-nokarsinomlar, histomorfoloji ve klinik gidiş açısından heterojen bir grubu oluştururlar ve patologlar tarafından yanlışlıkla pleomorfik adenom veya adenoid kistik karsinom olarak teşhis edilebilirler. Ayrıca, perinöral invazyona neden olabilecek infilt-ratif gelişme göstermesine rağmen, lokal rekürrens, lokal veya uzak metastaz oranları oldukça düşüktür. Polimorf düşük dereceli adenokarsinomu uygun şekilde tedavi edebilmek için, baş ve boyun cerrahlarının bu konuda bilgili olmaları gerekmektedir. ince iğne aspirasyon biyopsisinde pleomorfik adenom olarak değerlendirilen, ancak polimorf düşük dereceli adenokarsinom olarak tanısı kesinleşen bu olgu yayına değer bulundu.

Keywords: Parotid gland, polymorphous low-grade adenocarcinoma.