Original Investigation

Pharyngocutaneous Fistula after Total Laryngectomy: Risk Factors with Emphasis on Previous Radiotherapy and Heavy Smoking

10.5152/tao.2016.1878

  • Nesibe Gül Yüksel Aslıer
  • Ersoy Doğan
  • Mustafa Aslıer
  • Ahmet Ömer İkiz

Received Date: 23.08.2016 Accepted Date: 31.08.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(3):91-98

Objective:

In this retrospective cohort study, we aimed to determine the incidence of pharyngocutaneous fistula (PCF) after total laryngectomy (TL) and to define the possible predictors for PCF formation.

Methods:

The medical records of 198 patients with laryngeal squamous cell carcinoma who underwent TL were reviewed. After the exclusion of patients with history of free flap reconstruction, previous laryngeal surgery, and previous radiotherapy (RT) for other primary cancers, the risk factors for PCF were analyzed in 183 patients who were included in the study.

Results:

The overall incidence of PCF was 20.2%. A history of heavy smoking and previous RT were detected as independent risk factors in both univariate (p=0.004 and p=0.007, respectively) and multivariate (p=0.005) analyses. Preoperative tracheotomy (PT) longer than 14 days was a risk factor for PCF among patients with PT in the univariate analysis (p=0.031). Overall three- and five-year survival rates were statistically indifferent between the PCF and non-PCF groups (p>0.05). However, the overall five-year survival rate was lesser in the persistent PCF group (47%) than in the non-persistent PCF group (83%) (p=0.038).

Conclusion:

Heavy smoking and previous RT are independent risk factors for PCF, and the persistence of PCF decreases survival rates. Preventable measures should be taken to decrease the incidence and persistence of this complication of TL in the management of patients with possible risk factors.

ÖZET

Amaç:

Bu geriye dönük kohort çalışmasında, total larenjektomi (TL) sonrası faringokütanöz fistül (FKF) sıklığını bulmayı ve FKF oluşumu için olası risk faktörlerini tanımlamayı amaçladık.

Yöntemler:

Laringeal yassı hücreli karsinom tanılı, TL geçirmiş 198 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Serbest flep ile onarım, önceki laringeal cerrahi ve başka birincil kanser için önceki radyoterapi (RT) öyküsü olan hastalar dışlandıktan sonra, çalışmaya dahil edilen 183 hastada FKF risk faktörleri araştırıldı.

Bulgular:

Genel FKF sıklığı %20.2 idi. Ağır sigara içimi ve önceki RT öyküsü hem tek değişkenli analiz (sırasıyla, p=0.004 ve p=0.007), hem de çok değişkenli analizlerde (her ikisi için, p=0.005) bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Tek değişkenli analizlerde 14 günden uzun süreli ameliyat öncesi trakeotomi (AÖT) FKF için risk faktörü idi (p=0.031). Genel 3 ve 5-yıllık sağkalım oranları FKF ve FKF-olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak farksızdı (p>0.05). Oysaki, genel 5-yıllık sağkalım oranları inatçı FKF grubunda (%47), inatçı olmayan-FKF grubuna göre (%83) daha azdı (p=0.038).

Sonuç:

Ağır sigara içimi ve önceki RT, FKF için bağımsız risk faktörleridir ve FKF’nin inatçılık göstermesi sağkalım oranlarını azaltmaktadır. Olası risk faktörleri olan hastaların tedavisinde, TL’nin bu sıkıntılı komplikasyonunun hem sıklığını ve hem de inatçılık göstermesini azaltmak için tüm önlenebilir tedbirler alınmalıdır.

TR PDF

Keywords: Laryngeal cancer, pharyngocutaneous fistula, radiotherapy, smoking, total laryngectomy