Original Investigation

Patient Characteristics and Frequent Localizations of Rhinoliths

10.5152/tao.2016.1773

  • Özlem Akkoca
  • Arzu Tüzüner
  • Şule Demirci
  • Ceren Ünlü
  • Hakkı Uzunkulaoğlu
  • Necmi Arslan
  • Gülay Aktar

Received Date: 24.06.2016 Accepted Date: 28.09.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(4):154-157

Objective:

A rhinolith is a rare entity affecting all people in all age groups. It is defined as a mineralized foreign body. The purpose of the present study was to reveal the distribution in age and gender and the localization, side, and prominent symptoms of rhinoliths to identify the risk groups and characteristics of the rhinoliths in a large case series.

Methods:

A retrospective review was performed from the medical charts of 28 patients who were diagnosed with rhinolith and underwent surgery between May 2011 and January 2015 in Ankara Research and Training Hospital. All data, including age, gender, duration of symptoms, localization of the lesion and accompanying pathologies, were documented.

Results:

In total, 28 patients (18 females and 10 males) with a mean age of 26.2±16.6 (5-62) years who were diagnosed with rhinolithiasis were reviewed. Nasal obstruction (71.4%) and nasal discharge (64.3%) were the most common complaints. The rhinolith was located in the right nasal cavity in 24 patients and in the left in four; this difference was statistically significant (p<0.001). There were 11 accompanying pathologies including nasal septal deviation (n=6), nasal polyposis (n=2), concha bullosa (n=2), and adenoid vegetation (n=1). In 21 (75%) patients, the most common site was the nasal base of the cavity between the inferior turbinate and the nasal septum.

Conclusion:

If unilateral right-sided nasal obstruction with foul-smelling purulent discharge is detected in a young adult and a nasal examination reveals a mass in the floor of the cavity, a rhinolith should be strongly considered in the differential diagnosis.

ÖZET

Amaç:

Rinolit tüm yaş gruplarını etkileyen ve burunda mineralize yabancı cisim olarak tanımlanan nadir bir antitedir. Çalışmanın amacı, bu geniş olgu serisinde rinolitin yaş, cinsiyet, lokalizasyon, taraf ve öne çıkan semptomlarını değerlendirerek olası risk gruplarını ve lezyonun karakteristik özelliklerini belirlemektir.

Yöntemler:

Bu geriye dönük çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs 2011-Ocak 2015 tarihleri arasında rinolit tanısıyla opere edilen 28 hastayı içermektedir. Hastaların yaş, cinsiyet, semptomlarının süresi, lezyon tarafı ve eşlik eden patolojileri içeren tüm verileri kaydedildi.

Bulgular:

Rinolitiazis tanısı alan, ortalama yaşı 26.2±16.6 (5-62 yıl) olan 18’i kadın, 10’u erkek toplam 28 hasta değerlendirildi. En sık yakınmalar nazal obstrüksiyon (%71.4) ve nazal akıntı (%64.3) idi. Hastaların 24'ünde rinolit sağ, dördünde sol nazal kavitede yerleşimli idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Rinolite eşlik eden nazal septum deviasyonu (n=6), nazal polipozis (n=2), konka bülloza (n=2) ve adenoid vejetasyon (n=1) olmak üzere 11 ek patoloji mevcuttu. Yerleşim yeri 21 (%75) hastada alt konka ve nazal septum arasındaki nazal taban bölgesiydi.

Sonuç:

Genç bir erişkinde kötü kokulu pürülan akıntının eşlik ettiği tek taraflı sağ burun tıkanıklığı saptanmışsa ve nazal muayenede burun tabanına yerleşik bir kitle izlenmişse, ayrıcı tanıda rinolit kuvvetle düşünülmelidir.

TR PDF

Keywords: Rhinolith, nasal cavity, foreign body, diagnosis