Original Investigation

Paranasal Sinus Anatomic Variations Accompanying Maxillary Sinus Retention Cysts: A Radiological Analysis

10.5152/tao.2017.2759

  • İlker Burak Arslan
  • Sinan Uluyol
  • Erhan Demirhan
  • Süreyya Hikmet Kozcu
  • Yeliz Pekçevik
  • İbrahim Çukurova

Received Date: 26.08.2017 Accepted Date: 27.10.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(4):162-165

Objective:

The risk factors for the development of retention cysts of the maxillary sinuses (RCMs) are not clear, although RCMs are common findings on radiographic images. This study was conducted to evaluate the correlation between RCMs and other nasal-paranasal anomalies and to demonstrate the possible effects of these anomalies on the development of RCMs.

Methods:

In the study, paranasal sinus computerized tomography (PNsCT) images from 5166 patients were retrospectively reviewed. Correlations between RCMs and osteomeatal complex obstruction, accessory ostium presence, abnormalities of the middle turbinate, and nasal septal deviation were analyzed in the PNsCT images. The paranasal sinus anomalies on the side of the RCMs were compared to the contralateral side.

Results:

A total of 1880 RCMs were detected in 1429 (27.6%) of 5166 patients. At least one nasal-paranasal sinus anomaly was associated with 88.7% of the RCMs. In the descending order, accessory ostium presence, accessory ostium, middle turbinate anomalies, and nasal septal deviation are pathologies that accompany RCMs. When unilateral RCMs were compared with the normal side, significant correlations were observed between RCMs and osteomeatal complex obstruction, accessory ostium, and middle turbinate anomalies (p=0.001, p=0.016, and p=0.03, respectively). RCMs were commonly found on the same side as osteomeatal complex obstruction (p=0.001), middle turbinate anomalies (p=0.001), and accessory ostium (p=0.052).

Conclusions:

In this study, the coexistence of osteomeatal complex obstruction, accessory ostium, middle turbinate anomalies, and nasal septum deviation with RCMs was analyzed by investigating PNsCT findings in 5166 patients. The results show that RCMs are associated with pathologies that increase paranasal inflammation, such as osteomeatal complex obstruction, and are good markers for nasal-paranasal sinus anomalies. The presence of incidental RCMs should be a warning sign of nasal-paranasal sinus anomalies.

ÖZET

Amaç:

Maksiller sinüs retansiyon kistleri (MsRK) radyolojik incelemelerde sık karşılaşılan bulgular olmakla birlikte, MsRK'lerin gelişimi için risk faktörleri açık değildir. Bu çalışma MsRK'ler ile diğer nazal-paranazal sinüs anomalileri arasındaki korelasyonu değerlendirmek ve bu anomalilerin MsRK gelişimi için olası etkilerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür.

Yöntemler:

Çalışmada, 5166 hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (PNsBT) görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirildi. PNsBT görüntülerinde MsRK’ler ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium varlığı, orta konka anomalileri, nazal septal deviasyon arasındaki korelasyonlar analiz edildi. MsRK olan taraftaki paranasal sinüs anomalileri, olmayan tarafla karşılaştırıldı.

Bulgular:

MsRK, 5166 hastanın 1429'unda (%27.6) toplamda 1880 olmak üzere saptandı. MsRK’lerin %88.7’sine en az bir nazal-paranazal sinus anomalisi eşlik etti. Azalan sırada; osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi ve nazal septum deviasyonu, MsRK’lere eşlik eden patolojilerdi. Tek taraflı MsRK'ler normal taraf ile karşılaştırıldığında, MsRK'ler ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi arasında anlamlı ilişkiler gözlendi (sırasıyla, p=0.001, p=0.016 ve p=0.03). MsRK'ler, osteomeatal kompleks obstrüksiyonu( p=0.001), orta konka anomalileri (p=0.001) ve aksesuar ostium (p=0.052) ile aynı tarafta bulundu.

Sonuç:

Bu çalışmada, 5166 hastada PNsBT bulguları incelenerek; osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi ve nazal septum deviasyonu ile MsRK'lerin birlikteliği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, MsRK’lerin orta konka anomalisi gibi paranazal sinüs inflamasyonunu artıran patolojiler ile ilişkisini göstermekte ve MsRK'lerin, nazal-paranazal sinüs anomalileri için iyi bir belirteç olduğunu ortaya koymaktadır. Rastlantısal MsRK varlığı olası nazal-paranazal sinüs anomalileri açısından uyarıcı bir bulgu olmalıdır.

TR PDF

Keywords: Paranasal sinuses, anomalies, nasal cavity, turbinates, computed tomography