Case Report

Papillary thyroid carcinoma causing cystic cervical metastasis and metachronic laryngeal cancer

  • Bülent Aktan
  • Harun Üçüncü
  • Yavuz Sütbeyaz
  • Ümran Yıldırım
  • Mecit Kantarcı

Received Date: Accepted Date: 02.09.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(4):236-240

Although cystic masses in the neck are usually benign, they rarely appear to be malign lesions. Malign cystic masses may be both primary and secondary. The primary ones are branciogenic carcinomas that develop from branchial cyst while the secondary ones are metastatic tumours. Cystic metastases in the neck often appear as a result of the metastasis of squamous cell carcinoma in lingual or palatine tonsil to the lymph nodes. However, the papillary thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma of the larynx, though rarely, may lead to cystic metastasis in the neck. This article presents the case of a 65-year-old male patient who applied to our clinic with the complaint of hoarseness and who was diagnosed with metachronic laryngeal cancer and papillary thyroid carcinoma that causes metastasis to the neck. The result of the patient’s laryngeal biopsy was indicated as squamous cell carcinoma. The cytological results of the fine needle aspiration biopsies taken from the thyroid node and the mass on the right cervical area was the papillary carcinoma. The MRI analysis of the mass in the neck revealed that lesion contained cystic necrotic areas and contrasting. The patient was applied total thyroidectomy, total laryngectomy and bilateral Type III modified radical neck dissection. The analysis of the neck mass resulted in the papillary thyroid carcinoma metastasis. It is proposed that the presence of the parts that hold contrast in the metastatic cyst in CT might as well be a specific finding of papillary thyroid carcinoma. It must always be kept in mind that head and neck malignancies may cause cystic metastasis to the cervical area, that the observation of the parts that hold contrast in the cyst in CT or MRI should always be taken as a warning for malignancy in the diagnosis of the cystic masses in the neck, and that there is always a probability of multiple primary malignancy.

ÖZET

Boyundaki kistik kitleler genellikle benign karakterde olmalarına rağmen, nadir olarak malign lezyonlar şeklinde karşımıza çıkabilirler. Malign kistik kitleler primer olabileceği gibi sekonder de olabilir. Primer olanlar brankial kistten gelişen brankiojenik karsinoma, sekonder olanlar ise metastatik tümörlerdir. Boyundaki kistik metastazlar sıklıkla lingual ya da palatin tonsildeki skuamöz hücreli karsinomun lenf bezlerine metastazı sonucunda ortaya çıkarlar. Ancak papiller tiroid karsinomu ve çok nadiren de larenksin skuamöz hücreli karsinomu boyuna kistik metastaz yapabilir. Bu yazımızda ses kısıklığı nedeni ile kliniğimize başvuran, boyuna kistik metastaz yapan papiller tiroid karsinomu ve metakron larenks kanseri tanılarını alan, 65 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın larenks biyopsisi sonucu skuamöz hücreli karsinom olarak belirtildi. Tiroid bezinden ve sağ servikal bölgedeki kitleden yapılan ince iğne aspi-rasyon biyopsilerinin sitolojik sonuçları papiller karsinomdu. Boyundaki kitlenin MR tetkikinde, lezyonun kistik nekrotik bölgeler ve kontrastlanma içerdiği gözlendi. Hastaya total tiroidektomi, total larenjektomi ve bilateral Tip III modifiye radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Boyun kitlesinin histopatolo-jik incelemesi papiller tiroid karsinomu metastazı olarak geldi. BT'de metastatik kist içinde kontrast tutan kısımların izlenmesinin papiller tiroid karsinomunun spesifik bir bulgusu olabileceği ileri sürülmektedir. Baş ve boyun malignitelerinin servikal bölgeye kistik karakterde metastaz yapabileceği, boyundaki kistik kitlelerin ayırıcı tanısında MRG veya BT'de kist içinde kontrast tutan kısımların izlenmesinin malignite açısından daima uyarıcı olması gerektiği ve multipl primer malignite olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır.

Keywords: Laryngeal cancer, papillary thyroid carcinoma, cystic cervical metastasis.