Original Investigation

Outcomes of Cochlear Implantation in Auditory Neuropathy Spectrum Disorder and the Role of Cortical Auditory Evoked Potentials in Benefit Evaluation

10.5152/tao.2017.2537

  • Thirugnanam Sarankumar
  • Senthil Vadivu Arumugam
  • Sunil Goyal
  • Neha Chauhan
  • Abha Kumari
  • Mohan Kameswaran

Received Date: 18.05.2017 Accepted Date: 02.08.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):15-20

Objective:

To compare the outcomes of cochlear implantation (CI) in children with auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) and age-matched controls with profound sensorineural hearing loss, using categories of auditory performance (CAP), speech intelligibility rate (SIR), meaningful auditory integration scale (MAIS), and meaningful use of speech scale (MUSS), and to determine the role of Cortical Auditory Evoked Potentials (CAEP) in benefit evaluation after CI.

Methods:

Ten patients (8 males and two females) with ANSD who underwent CI were included in the study. Auditory and speech scores were compared between baseline and after 12 months of habilitation in children with ANSD. Post CI speech scores in children with ANSD were compared with the control group (age-matched children with profound sensorineural hearing loss) at 12 months of habilitation. P1 latency of CAEP has a good correlation with auditory and speech scores in children with ANSD in the study group.

Results:

Significant benefits were seen in children with ANSD who underwent CI compared to the baseline CAP and SIR scores and one year after habilitation. There is no statistically significant difference in outcomes between the two groups with CI (ANSD and profound sensorineural hearing loss) (p-value: CAP=1.00, SIR=0.84, MAIS=0.33, MUSS=0.08). Speech perception in noise test (SPIN) scores in children with ANSD were 63% and 80% with 0 dB signal noise ratio (SNR) and +10dB SNR, respectively. P1 wave of CAEP has a good correlation with the subjective outcomes.

Conclusion:

CI in children with ANSD has showed benefits comparable to children with profound sensorineural hearing loss. CAEP is a useful tool in objectively assessing cortical maturity in children with ANSD following CI.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, işitsel performans kategorisi (İPK), konuşma anlaşılabilirlik oranı (KAO), anlamlı işitsel entegrasyon ölçeği (AİEÖ) ve konuşmayı anlamlı kullanma ölçeği (KAKÖ) kullanarak işitsel nöropati spektrum bozukluğu (İNSB) olan çocuklarla, ileri sensörinöral işitme kaybı olan aynı yaştaki kontrol grubu çocukları koklear implantasyon (Kİ) sonuçları açısından karşılaştırmak ve Kİ sonrası fayda değerlendirilmesinde işitsel uyarılmış kortikal potansiyelin (İUKP) rolünü belirlemektir.

Yöntemler:

Çalışmaya Kİ uygulanan 10 İNSB hastası (8 erkek ve 2 kız) dahil edildi. İNSB olan çocuklarda başlangıç ve 12 aylık habilitasyon sonrası işitsel ve konuşma skorları karşılaştırıldı. Koklear implantasyon sonrası habilitasyonun 12. ayında İNSB grubu çocukların konuşma skorları kontrol grubu çocuklarının (ileri sensorinöral işitme kaybı olan) skorları ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Koklear implantasyon sonrası başlangıç ve habilitasyondan bir yıl sonraki İPK ve KAO bazal skorları kıyaslandığında, İNSB olan çocuklarda anlamlı faydalar görüldü. Koklear implantasyon uygulanan iki grup arasında sonuçlar açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (İNSB ve ileri sensörinöral işitme kaybı; p değerleri: İPK -1.00, KAO -0.84, AİEÖ -0.33 ve KAKÖ -0.08). İNSB grubunda gürültüde konuşmayı algılama (GKA) skorları, 0 dB ve +10 dB sinyal-gürültü oranlarında (SGO) sırasıyla %63 ve %80 olarak bulundu. İUKP’nin P1 latansı çalışma grubundaki İNSD’li çocuklarda işitme ve konuşma skorları ile iyi bir korelasyon gösterdi.

Sonuç:

Değişken sonuçlar göstermesine rağmen İNSB hastalarında Kİ, ileri sensörinöral işitme kayıplı hastalar ile kıyaslandığında, fayda sağlamıştır. İUKP, İNSB’li çocuklarda Kİ sonrası kortikal maturiteyi objektif bir şekilde değerlendirmede kullanılabilecek yararlı bir araçtır.

TR PDF

Keywords: Cochlear implantation,auditory neuropathy spectrum disorder,cortical maturity,speech scores,habilitation