Research Article

Our management of the surgical treatment in lower lip cancer

10.2399/tao.08.012

  • İstemihan Akın
  • Mustafa Sağıt
  • Gökhan Kuran
  • Nergis Salman
  • Erkan Vuralkan
  • Murad Mutlu
  • Mehmet Şahan

Received Date: 18.03.2008 Accepted Date: 28.04.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(2):83-89

Objectives:

The aim of this study was to analyze the algorithms of the treatment and the oncological results in patients with lower lip carcinoma.

Methods:

30 patients with lower lip carcinoma treated at our department during March 1998-March 2007 were included to the study retrospectively. Age, sex, risk factors, localization of the tumor, regional lymph nodes, surgical procedures, histopathology results, local and regional recurrences, survey were evaluated. The median age was 63.2±12.0. Twenty eight of patients were men. All tumors were squamous cell carcinoma. The tumors were localized on the right side in 9 (30%), on the left side in 14 (46.7%) and the middle in 7 (23.3%) patient. According to the TNM classification tumors were as follows, 9 (30%) patients with T1, 15 (50%) with T2, 4 (13.3%) with T3 and 2 (6.7%) with T4 tumors were followed up.

Results:

In the initial physical examination, 8 patients had palpable lymphadenopathy (%26.7) and 22 patients had no palpable lymphadenopathy in the neck. All the patients with palpable lymphadenopathy underwent modified radical neck dissection. In the evaluation of dissection materials, positive regional lymph node was obtained in 6 patients. 16 of N0 patients had selective neck dissection and 6 of them had modified radical neck dissection. After the tumor resection, primer reconstruction in 15 (50%), Bernard plasty in 7 (23.3%), reconstruction with Karapandzic flap in 4 (13.3%), reconstruction with Abbe-Estlander flap in 2 (%6.7), reconstruction with deltopectoralis myocutaneous flap in 2 (6.7%) patients were performed. Median follow-up period was 35.6±19.4 months. The 3-year overall survivals were 92.7% for all stages.

Conclusion:

We come across similar outcome with literature in lower lip carcinoma patients treated with lip lesion and also surgical treatment of neck.

ÖZET

Amaç:

Alt dudak karsinomlu hastalara yaklaşım algoritmi ve onkolojik sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Kliniğimizde Mart 1998-Mart 2007 tarihleri arasında alt dudak karsinomu tanısıyla ameliyat edilen 30 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelenerek çalışma kapsamına alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, risk faktörleri, tümörün alt dudaktaki yerleşimi, tümörün büyüklüğü, bölgesel lenf nodlarının durumu, uygulanan cerrahi teknik, histopatolojik sonuçlar, lokal ve bölgesel nüks, sağkalım oranları değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 63.2±12.0 idi. Hastaların 28'i erkek, 2'si kadındı. Olguların tümü yassı hücreli karsinom idi. Alt dudaktaki tümör 9 (%30) olguda sağ taraf yerleşimli, 14 (%46.7) olguda sol taraf yerleşimli, 7 (%23.3) olguda orta hat yerleşimli idi. TNM sınıflamasına göre tümör büyüklüğü; 9 (%30) olguda T1, 15 (%50) olguda T2, 4 (%13.3) olguda T3 ve 2 (%6.7) olguda T4 olarak saptanmıştır.

Bulgular:

Başvuru anındaki fizik muayenelerinde 22 (%73.3) olguda boyunda ele gelen lenfadenopati saptanmazken, 8 (%26.7) olguda boyunda ele gelen lenfadenopati saptanmıştır. Boyunda ele gelen lenfadenopati saptanan olguların hepsine modifiye radikal boyun diseksiyonu yapılmıştır. Boyun di-seksiyonu materyallerinin incelenmesinde 6 olguda pozitif bölgesel lenf nodu saptanmıştır. No olan olguların ise 16'sına se-lektif boyun diseksiyonu, 6'sına modifiye radikal boyun disek-siyonu yapılmıştır. Tümör rezeksiyonu sonrası 15 (%50) olguda primer kapama, 7 (%23.3) olguda Bernard plasti, 4 (%13.3) olguda Karapandzic flep, 2 (%6.7) olguda Abbe-Estlander flep, 2 (%6.7) olguda deltopektoral myokutan flep ile dudak rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Ortalama olarak olgular 35.6± 19.4 ay süreyle takip edilmiştir. Üç yıllık tüm sağkalım oranı %92.7 olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Alt dudak yerleşimli yassı hücreli karsinomlarda dudaktaki lezyon ve birlikte boynun da cerrahi tedavisi ile literatürle uyumlu sonuçlar alınmıştır.

Keywords: Lip, cancer, surgery, survey.