Original Investigation

Our Experience with Percutaneous and Surgical Tracheotomy in Intubated Critically Ill Patients

10.5152/tao.2018.3603

  • Burak Ülkümen
  • Görkem Eskiizmir
  • Demet Tok
  • Melek Çivi
  • Onur Çelik

Received Date: 13.06.2018 Accepted Date: 12.10.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(4):199-205

Objective:

Open surgical tracheotomy (OST) and percutaneous dilatational tracheotomy (PDT) are commonly used for securing airway in intubated critically ill patients. The purpose of this study was to compare the safety of OST and PDT, particularly in intubated critically ill patients.

Methods:

The medical records of intubated critically ill patients who underwent tracheotomy between August 2006 and July 2017 were analyzed retrospectively. Minor and major complication rates were compared according to the tracheotomy technique. Preoperative intubation time, postoperative decannulation time, reason for hospitalization, and demographic data, including the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scores, were evaluated.

Results:

A total of 332 cases were enrolled into the study. The minor and major complication rates for both techniques were 27.2%, 8.8%, 9.7% and 3.2%, respectively. Minor and major complication rates were higher in the OST group (p=0.01, p=0.03, respectively). The rate of every single complication was also compared on groups’ basis. Accidental decannulation (p=0.02) and pneumothorax (p=0.05) were found to be significantly frequent in the OST group. There was no impact of the preoperative intubation time on the minor (p=0.20) and major complication (p=0.29) rates found. There was no statistically significant difference regarding the postoperative decannulation time (p=0.32). Also, there was no statistically significant difference between two groups in terms of the APACHE II (p=0.69) and SOFA (p=0.37) scores. However, a statistically significant difference between the groups in terms of overall survival was found, in favor of PDT (p<0.001).

Conclusion:

This study revealed that PDT is safer than OST, particularly in intubated critically ill patients.

ÖZET

Amaç:

Açık cerrahi trakeotomi (ACT) ve perkütan dilatasyonel trakeotomi (PDT) yoğun bakımda kritik hastalığı olan entübe olgularda sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakımda kritik hastalığı olan entübe olgularda ACT ve PDT tekniklerinin güvenilirliğini karşılaştırmayı hedefledik.

Yöntemler:

Ağustos 2006 ve Haziran 2017 tarihleri arasında trakeotomi uygulanan, entübe ve kritik hastalığı olan olguların kayıtları geriye dönük olarak analiz edildi. Tüm minör ve majör komplikasyon oranları belirlenerek trakeotomi tekniğine göre karşılaştırıldı. Ek olarak, preoperatif entübasyon süresi, postoperatif dekanülasyon süresi, yatış nedeni ve akut fizyoloji ve kronik sağlık durumu değerlendirmesi (APACHE II) ve ardışık organ yetmezliği değerlendirmesi (SOFA) skorlarını içeren demografik veriler de değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 332 hasta dahil edildi. ACT ve PDT için minör komplikasyon oranları sırasıyla; %27.2 ve %8.8, majör komplikasyon oranları %9.7 ve %3.2 idi. Minör ve majör komplikasyon oranları ACT grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.01, p=0.03). Aynı zamanda, her bir komplikasyon grup bazında da karşılaştırıldı. “Kazara dekanülasyon” ve “pnömotoraks” ACT gurubunda anlamlı derecede yüksek bulundu. Preoperatif entübasyon süresinin bulunan minör (p=0.20) ve majör (p=0.29) komplikasyon oranları üzerine etkisi yoktu. Postoperatif dekanülasyon süresi açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.32). Her iki grup APACHE II (p=0.69) ve SOFA (p=0.37) skorları açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ancak genel sağ kalım açısından her iki grup arasında, PDT lehine, istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.001).

Sonuç:

Bu çalışma, kritik hastalığı olan entübe olgularda PDT’nin ACT’den daha güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

TR PDF

Keywords: Tracheotomy, methods, complication, intensive care