Research Article

Otoplasty: results with anterior scoring of the helical cartilage and conchal resection

10.2399/tao.08.020

  • Şemsettin Okuyucu
  • Önder Mutlu
  • Ertap Akoğlu
  • Ali Şafak Dağlı

Received Date: 06.10.2008 Accepted Date: 20.03.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(3):133-137

Objectives:

The aim of this study is to evaluate results of anterior surface incision of antihelix, suturation and conchal cartilage resection for prominent ear.

Methods:

Seven ears of four patients were included into the study who were operated between 2004 and 2006. The formation of antihelix was obtained with incision techniques whereas suturation is used for stabilization. Conchal hypertrophia was corrected with cartilage resection. The evaluation of the results was achieved with preoperative and postoperative photographs.

Results:

Antihelix development failure was seen in three ears whereas conchal wideness or deep conchal bowl causes additional problem in four ears. Postoperative hematom was the only complication which was observed in two patients. A pleasant cosmesis was obtained in all patients except one patient in whom the correction of the ears were asymmetric.

Conclusion:

Anterior cartilage incisions to maintain antihelix and conchal cartilage resection to reduce hypertrophy gives pleasant cosmetic results with reduced complication risks.

ÖZET

Amaç:

Kepçe kulak deformitesinde uygulanan cerrahi yöntemlerden biri olan antiheliks anterior insizyonu, sütürasyonu, konkal kartilaj rezeksiyonu yönteminin sonuçları değerlendirildi.

Yöntem:

Kliniğimizde 2004-2006 yılları arasında kepçe kulak deformitesi nedeni ile ameliyat edilen dört hastanın yedi kulağı çalışmaya dahil edildi. Antiheliks oluşturmak için anterior in-sizyon tekniği kullanıldı. Antiheliks sütürleri stabilizasyon için kullanıldı. Konkal hipertrofinin düzeltilmesi kartilaj rezeksiyo-nuyla sağlandı. Hastalar cerrahi öncesi ve sonrası fotoğraflarla değerlendirildi.

Bulgular:

Kulakların 3'ünde sorun antiheliksin gelişim yetersizliği iken, 4'ünde konkanın geniş ya da derin olması ek sorun yaratmaktaydı. Ameliyat sonrası 2 kulakta konkal kartilaj bölgesinde hematom oluştu. Bunun dışında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. iki kulağın simetrik düzeltilememesine bağlı kozmetik sonuçta yetersiz kalınan bir hasta dışında tüm hastalarda tatminkar bir kozmezis sağlandı.

Sonuç:

Antiheliks oluşturmak için kartilaj ön yüzünden yapılan kartilaj insizyonları, konka hipertrofisini gidermek için konkal rezeksiyon teknikleri kullanılarak düşük komplikasyon riski ile birlikte tatminkar kozmetik sonuçlar elde edilebilir.

Keywords: Prominent ear, otoplasty, cartilage incision, conchal resection.