Original Investigation

Orbital Complications of Acute Sinusitis: Evaluation, Management, and Results

10.5152/tao.2014.527

  • Murat Gümüşsoy
  • Ömer Uğur
  • İlker Burak Arslan
  • İbrahim Çukurova

Received Date: 20.08.2014 Accepted Date: 16.09.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(4):131-138

Objective:

Even though acute rhinosinusitis orbital complications are not very common, they can appear as very severe complications with high mortality rates, due to infection spreading to orbital and intracranial tissues. The objective of this study is to assess the treatment and its results for patients treated in our clinic due to rhinosinusitis complications.

Methods:

Patients who were admitted to our clinic due to acute rhinosinusitis complications between January 2010 and March 2012 were examined. We retrospectively evaluated 11 patients 8 (73%) males and 3 (23%) females with a mean age 12.36 years (range 6-20 years)who were treated for orbital complications of acute rhinosinusitis. Cases were evaluated according to age, sex, etiologic factors, localization, treatment, and outcome.

Results:

Preseptal cellulitis was observed in 9 patients (82%), orbital abscess was observed in 1 patient (9%), and subperiosteal abscess was observed in 1 patient (9%). Ten of 11 patients achieved full recovery through medical treatment, whereas 1 patient was treated with right subperiosteal abscess drainage and right functional endoscopic sinus surgery due to subperiosteal abscess. The patients’ average admission duration was 7 days.

Conclusion:

The orbita is the area with the most common sinusitis complications, due to its proximity to the paranasal sinuses and especially to ethmoid cells. Early diagnosis and aggressive treatment are important for the reduction of unwanted manifestations. Computed tomography with contrast remains the optimal imaging study for orbital inflammation. Surgical treatment is indicated when subperiosteal orbital abscess and orbital abscess are scenes.

ÖZET

Amaç:

Akut rinosinüzit orbital komplikasyonları çok sık görülmemekle birlikte, enfeksiyonun orbita ve intrakraniyal dokulara hızla yayılması ile ciddi ve mortalitesi yüksek komplikasyonlar olarak ortaya çıkabilir. Bu çalışmanın amacı, akut rinosinüzit komplikasyonu nedeniyle kliniğimizde yatarak tedavi edilen olguların tıbbi ve cerrahi sonuçlarını gözden geçirmektir.

Yöntemler:

Kliniğimize akut rinosinüzit komplikasyonu nedeniyle Ocak 2010 ve Mart 2012 tarihleri arasında başvuran olgular incelendi. Çalışmada, akut rinosinüzit kaynaklı orbital komplikasyonlar nedeniyle tedavi edilen 11 olgu; 8 (%73) erkek, 3 (%23) kadın ortalama yaş 12.36 (yaş dağılımı 6-20) retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular yaş, cinsiyet, etyolojik etkenler, yerleşim yerleri, tedavi yöntemleri ve sonuçlarıyla değerlendirildi.

Bulgular:

9’u (%82) preseptal sellülit, 1’i (%9) orbital apse ve 1’i de (%9) subperiostal apse tanısıyla raporlandı. 11 hastanın 10’unda mevcut şikayetler medikal tedaviyle tam düzelme sağlanırken, bir hastada subperiostal apse nedeniyle sağ fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve sağ subperiostal apse drenajı uygulandı. Hastaların ortalama yatış süresi 7 gün olarak değerlendirildi.

Sonuç:

Orbita; paranazal sinüslere ve özellikle etmoid hücrelere yakın komşuluğu nedeniyle rinosinüzit komplikasyonlarının en sık görüldüğü bölgedir. Erken tanı ve agresif tedavi istenilmeyen sonuçların önlenilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Orbital enflamasyon varlığında kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi görüntülemesi hala en uygun yöntemdir. Subperiostal orbital abse ve orbita abse, görüntüleme teknikleri ile tespit edildiğinde cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

TR PDF

Keywords: Acute rhinosinusitis, orbital complications, preseptal cellulitis, orbital cellulitis, subperiosteal abscess