Research Article

Investigation of serum brain natiuretic peptide levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome

10.2399/tao.10.012

  • Mustafa Şahin
  • Berrin Berçik İnal
  • P›nar Tonbaklar Bilgi
  • Şahin Öğreden
  • Güvenç Güvenen
  • Özgür Yiğit

Received Date: 01.03.2010 Accepted Date: 08.02.2011 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(3):109-114

Objectives:

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) plays an important role in the pathogenesis of many cardiovascular diseases. Early detection of asymptomatic left ventricular dysfunction in patients with OSAS is extremely important and symptomatic heart failure can be prevented with early treatment strategies such as beta-blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors. We aimed to demonstrate the possible relationship between OSAS and heart failure by measuring serum brain natiuretic peptide (BNP) level which is mostly produced by ventricule.

Methods:

Polysomnography was performed overnight to the patients who refered to the Ear, Nose and Throat outpatient clinic with complaints of snoring, after evaluating according to the Epworth Sleepiness Scale (ESS). The severe apneic patients (11 women, 19 men) which have apnea-hypopnea index score 30/hour and above were included to study. Control groups were chosen from the healthy subjects whose ESS results were 9 and below. Form these healthy subjects whose body mass index (BMI) is <25 (17 females, 8 males) were selected for the first control group, and BMI is >28 (11 females, 15 males) for the second control group. The severe OSAS patients’ mean BMI value was calculated 33.22±4.68. Serum BNP level were measured with ELISA.

Results:

According to the applied descriptive statistics of 81 cases serum BNP median (minimum, maximum) value was 83.23 fmol/mL (53.87; 210.73). The median of control group- 1, control group-2 and patient group was 90.5 fmol/mL (61.49; 129.05), 83.98 fmol/mL (61.23; 112.11) and 80.6 fmol/mL (53.87; 210.73), respectively. Since Kolmogrov-Smirnov test result was p=0.001, Kruskal-Wallis test were applied and found as (p= 0.646).

Conclusion:

There were no significant differences between the patients with severe OSAS and control groups. In our opinion BNP can not be an adequate parameter to show early diagnosis of heart failure in OSAS patients.

ÖZET

Amaç:

Tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) toplumda çok sık görülen, kardiyovasküler birçok hastalığın etyopatogenezinde rol oynayan bir hastalıktır. TUAS'lı hastalarda asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonunun erken evrede saptanması son derece önemlidir. Beta-bloker ve anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi erken dönem uygulanan tedavi stratejileri ile semptomatik kalp yetmezliğine geçiş önlenebilmektedir. TUAS ile kalp yetmezliği arasındaki ilişkiyi daha çok ventrikül kaynaklı kalp yetmezliği tanısında kullanılan bir belirteç olan serumda beyin kaynaklı natriüretik peptid (BNP) düzeyi ölçümü ile göstermeyi amaçladık.

Yöntem:

Horlama şikayeti ile Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hastalara Epworth Uykululuk Skalası (EUS) yapılarak gerekli görülenlere hastanemiz uyku laboratuvarında gece boyunca polisomnografi uygulandı. Apne-hipopne indeksi 30 ve üzerindeki ağır apneli hastalar (11 kadın, 19 erkek) çalışmaya alındı. Kontrol grupları, EUS sonucu 9 ve altında olan sağlıklı bireylerden oluşturuldu. Birinci kontrol grubu için vücut kitle indeksi (VKİ) <25 (17 kadın, 8 erkek), ikinci kontrol grubu için VKİ >28 (11 kadın, 15 erkek) olanlar seçildi. Ağır TUAS'lı grubun VKİ ortalaması 33.22±4.68 olarak hesaplandı. Serum BNP düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular:

Toplam 81 olguda yapılan tanımlayıcı istatistiğe göre serum BNP'nin medyan (minimum; maksimum) değeri 83.23 fmol/mL (53.87; 210.73) idi. I. Kontrol grubunda 90.5 fmol/mL (61.49; 129.05), II. kontrol grubunda 83,98 fmol/mL (61.23; 112.11) ve hasta grubunda 80.6 fmol/mL (53.87; 210.73) idi. Kolmogrov-Smirnov testiyle p=0.001 bulunması üzerine yapılan Kruskal-Wallis varyans analizinde p=0.646 elde edildi.

Sonuç:

Ağır TUAS'lı hastalarda serum BNP düzeylerinde, her iki kontrol gruplarına kıyasla anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çalışmamız TUAS'lı hastalarda kalp yetmezliğinin erken tanısı için BNP'nin yeterli bir parametre olmadığını göstermiştir.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, heart failure, brain natriuretic peptide