Research Article

Intracranial Complications of Otitis Media

  • İlhan Topaloğlu
  • Volkan Işıkksaçan
  • Abdülkadir Bucak
  • Levent Eker

Received Date: Accepted Date: 15.06.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(3):177-181

Although the intracranial complications of otitis media has been reduced marvelously after the advent of antibiotics, they still threaten the human life and health in this century. We examined 6 patients with intracranial complications who were diagnosed and treated in S.S.K Okmeydan› Hospital between 01.05.1999-15.07.2000 retrospectively. We recognized 2 patients with meningitis, 1 patient with sigmoid sinus thrombosis (SST), 1 patient with brain abscesses, 1 patient with encephalitis, 1 patient with multiple complications including meningitis and SST. We used computed tomography, magnetic resonance and magnetic resonance angiography as modern radiologic methods in addition to other clinical and laboratory findings for differential diagnosis. We used high doses of IV antibiotherapy and performed complete radical mastoidectomy in all patients. We performed additional SST extirpation with jugular vein ligation in 1 patient and only SST extirpation in the other one who was diagnosed as SST. Neurosurgical management was carried out in one patient with brain abcesses. All patients recovered with no problems.

ÖZET

Otitis medianın intrakranial komplikasyonları antibiyotiklerin kullanıma girmesiyle önemli oranda azalmış olmakla birlikte günümüzde de insan yaşamını ve sağlığını tehdit etmektedir. SSK Okmeydanı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde 01.05.1999-15.07.2000 tarihleri arasında intrakranial kompli-kasyonlu otitis media nedeniyle tedavi edilen 6 hastayı retro-spektif olarak inceledik. Hastalardan 2'sinde menenjit, 1'inde sigmoid sinüs trombozu (SST), 1'inde menenjit ve SST birlikte, 1'inde beyin absesi, 1'inde ensefalit saptandı. Ayırıcı tanıda klinik ve laboratuar bulgularının yanısıra bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, manyetik rezonans anjiyografi gibi modern görüntüleme yöntemlerinden de yararlanıldı. Tüm hastalarımızda yüksek doz intravenöz antibiyotik tedavisi ve radikal masto-idektomi uygulandı. SST teşhisi konan iki hastadan birinde trombüsün çıkarılması ve internal juguler ven bağlanması, diğerinde ise yalnızca trombüsün çıkarılması ilave edildi. Beyin ab-seli bir hastaya nöroşirürjikal girişim uygulandı. Hastalarımızın postoperatif dönemlerinde önemli bir problemle karşılaşılmadı.

Keywords: Otitis media, intracranial complications, meningitis, sigmoid sinus thrombosis, brain abscesses, encephalitis.