Research Article

Intracordal hydrodissection method at vocal cord lesions by lateral microflap technique and its results

  • Kubilay K. Metin
  • Ayşe Mun
  • Gökhan Erpek

Received Date: Accepted Date: 22.01.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(2):75-79

The major objectives in the treatment of organic lesions located on the vocal cords are to remove of the lesions as well as establishing a normal quality voice pattern with physiological vibratuary pattern in postoperative period. In the intracordal submucosal injection technique, lidocaine HCI 0.5 cc 2% + adrenalin 0.025 was injected to the superficial lamina propria. This technique protected scar formation, vocal ligament and vocal muscle by enhancing lamina propria superficial layer’s distance from these anatomic structures. In twenty-one cases, lesions were removed by lateral microflap technique with the submucosal injection. Cases were assessed by stroboscopic inspection at preoperative and postoperative periods, noninjury to vocal ligament and muscle was observed by mucosal waves. The preoperative and postoperative glottic closure defects of the cases, mucosal waving patterns, amplitude and periodicity were compared with McNemar statistical method. Intracordal submucosal hydrodissection technique had a positive impact on the following improvements; glottic closure defect (p=0.000), mucosal wave patterns (p=0.008), amplitude (p=0.016) and periodicity (p=0.000), which were found statistically significant. In this study, the objective was to prevent vocal ligament and muscle by intracordal submucosal injection technique during the removal of the lesions located on the vocal cords.

ÖZET

Vokal kordların organik lezyonlarının tedavisindeki temel amaç, lezyonları ortadan kaldırıp postoperatif dönemde fizyolojik bir vibratuar patern ve normal sınırlar içerisinde bir ses kalitesi elde etmektir. intrakordal submukozal enjeksiyon tekniğinde, superfisiyel lamina propria tabakasına 0.5 cc %2'lik lido-kain HCl + 0.025 adrenalin enjekte edilmiştir. Bu sayede lamina propria süperfisiyel tabakasının vokal ligaman ve vokal kastan uzaklaşması sağlanarak bu anatomik yapıların zarar görmesi engellenmiştir. Yirmi bir olgunun lezyonları intrakordal submukozal enjeksiyon yapılarak lateral mikroflep yöntemi ile çıkarılmıştır. Olgular preoperatif ve postoperatif dönemde strobos-kopik olarak değerlendirilmiş ve postoperatif dönemde muko-zal dalgaların varlığı saptanarak vokal ligaman ve kasa zarar verilmediği izlenmiştir. Olguların preoperatif ve postoperatif glot-tik kapanma defekteleri, mukozal dalgalanma paternleri, amp-litüd ve periodisiteleri McNemar istatistik yöntemi ile karşılaştırılmış ve intrakordal submukozal hidrodiseksiyon tekniği ile glottik kapanma defekti düzelmesi (p=0.000), mukozal dalgalanma paternlerindeki düzelme (p=0.008), amplitüd düzelmesi (p=0.016) ve periodisidite düzelmesi (p=0.000) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu çalışmada intrakordal submukozal enjeksiyon tekniği ile organik lezyonların diseksiyonu sırasında vokal ligaman ve kasa en az zarar verilmesi amaçlanmıştır.

Keywords: Intracordal hydrodissection, vocal cord, phonosurgery.