Original Investigation

Infrahyoid Flap, a Convenient Alternative for Reconstruction of Tongue and Floor of Mouth Defects: Case Series

10.5152/tao.2018.3114

  • Akif İşlek
  • Mustafa Koray Balcı
  • Özlem Yüksel
  • Kazım Önal
  • Seçil Arslanoğlu
  • Erdem Eren

Received Date: 20.12.2017 Accepted Date: 25.03.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(2):85-88

Objective:

The aim of this study was to share our clinical experience with the neurovascular myofasiocutan infrahyoid flap (NMIHF), which was used for the reconstruction of the defects after oral cavity cancer surgery.

Methods:

Records of five patients who were diagnosed with oral cavity cancer and underwent tumor resection, neck dissection, and defect reconstruction with NMIHF between 2012 and 2017 were analyzed retrospectively.

Results:

The infrahyoid flap was used in five patients: four males and one female. The mean age of patients was 61.8 years. Four patients underwent tumor resection and bilateral level I-III neck dissection, whereas one patient underwent tumor resection and unilateral level I-III neck dissection. NMIHF was used for the reconstruction of the defects during the same procedure in all the patients. Mean post-operative follow-up was 30.6 months. Partial skin necrosis was observed in two patients, but none of the patients showed total necrosis of the flap. Postoperatively, oral intake was initiated after an average of 12 days in all patients. For two patients who required post-operative radiotherapy (RT), the treatment was started after an average of 50 days.

Conclusion:

NMIHF does not prolong operation time and does not cause additional scar in the neck, and the defect in the donor field can be closed without the use of a graft or flap. This is considered to be a reliable and successful alternative to free flaps for the reconstruction of oral cavity defects.

ÖZET

Amaç:

Oral kavite kanseri cerrahisini takiben oluşan defektlerin nörovaskuler miyofasyokütan infrahyoid flep (NMİHF) ile onarımına ait klinik deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.

Yöntemler:

Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında oral kavite kanseri nedeni ile aynı seansta tümör rezeksiyonu, boyun disseksiyonu ve infrahyoid flep ile defekt onarımı yapılmış beş hastanın verileri geriye dönük analiz edildi.

Bulgular:

İnfrahyoid flep ile defekt onarımı yapılan dördü erkek, biri kadın olan beş hastanın yaş ortalaması 61.8 idi. Dört hastaya tümör rezeksiyonu ile birlikte bilateral I-III bölge boyun diseksiyonu, bir hastaya tümör rezeksiyonu ile tek taraflı I-III bölge boyun diseksiyonu yapıldı. Tüm hastalara aynı seansta infrahyoid flep ile defekt onarımı gerçekleştirildi. Ortalama izlem süresi 30.6 ay idi. İki hastada flep cildinde kısmi nekroz saptanırken hiçbir hastada total flep kaybı gözlenmedi. Oral alıma ortalama 12. günde geçildi. Postoperatif radyoterapi (RT) endikasyonu konulan iki hastaya cerrahi sonrası ortalama 50. günde tedavi başlandı.

Sonuç:

İnfrahyoid flep ameliyat süresini uzatmayan, ek insizyon gerektirmeyen ve donör alanın greft veya flep gerektirmeksizin kapatılmasına olanak sağlayan bir rekonstrüksiyon tekniğidir. Oral kavite kanseri cerrahisi sonrasında oluşan defektlerin onarımı için serbest fleplere alternatif olabilecek kullanışlı ve güvenilir bir flep olarak değerlendirilmiştir.

TR PDF

Keywords: Oral cavity, carcinoma, reconstructive surgical procedure, pedicled flap