Case Report

Monocytoid B Cell Lymphoma of the Parotid Gland Developed in Myoepithelial Sialadenitis: A Case Report

  • Nuran Kalekoğlu
  • Murat Yener
  • Mehmet Ada
  • Amin Banitahmaseb
  • Rana Ramazano¤lu

Received Date: Accepted Date: 02.07.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(3):232-235

Neoplastic diseases of the salivary glands comprise approximately 3% of head and neck tumors and most of these are located in the parotid gland. Since most of these tumors are benign; one of the malignant tumors, lymphomas, are extremely rare. In this report we discussed a case who represented with a complaint of mass in the parotid region and whose diagnosis was monocytic B cell lymphoma developed in myoepithelial sialadenitis that was confirmed by histopathological examinaton following the operation.

ÖZET

Tükürük bezi neoplastik hastalıkları tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık %3'ünü oluşturmakta ve bunların yaklaşık %75-80'i parotis bezinde görülmektedir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu benign iken malign tümörler arasında lenfoma oldukça nadirdir. Biz bu yayında parotiste kitle ile merkezimize başvuran ve preoperatif patolojik tanı konulamayan ancak klinik muayene ve görüntüleme metodları ile malign bir lezyon ön tanısı ile operasyona alınan bir hastada görülen, miyoepitelyal sialadenit (MESA) zemininde gelişen monositik B hücreli lenfoma olgusu sebebi ile Sjögren sendromu ve lenfoma arasındaki ilişkiyi gözden geçirdik.

Keywords: Parotid masses, lymphoma, MESA.