Research Article

Modified Bondy radical mastoidectomy: anatomic and functional results

10.2399/tao.08.024

  • Cem Özbek
  • Tahsin Somuk
  • Evrim Ünsal Tuna
  • Cafer Özdem

Received Date: 21.07.2008 Accepted Date: 25.11.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(1):33-38

Objectives:

To assess the anatomic and functional results in the ears which underwent modified Bondy radical mastoidectomy.

Methods:

The records of 44 ears operated on between July 1999- December 2005 with a minimum of 30-month follow-up period were retrospectively reviewed. All the patients had intact ossicular chain and underwent modified Bondy radical mastoidectomy.

Results:

There were 29 male and 15 female patients. The mean age was 31.97±12.45 years and the mean follow-up period was 44.29±8.73 months. After the surgical operation, 39 (88.6%) of the ears had a dry cavity, while in the other 5 cases, cholesteatoma recurrence (2 cases), perforation (2 cases) and severe retraction (1 case) were observed. The average preoperative air-bone gap (ABG) was 22.09±6.17 dB, and the postoperative ABG was 15.81±7.14 dB (p<0.01). The audiometric evaluation revealed 18 (40.9%) patients with an ABG of 20 dB or less preoperatively while the postoperative evaluation revealed 32 (72.7%) patients. The postoperative hearing level was unchanged or improved in 38 (86.3%) patients-17 (38.6%) subjects had an unchanged gap and 21 (47.7%) had an improved gap. In the remaining 6 (13.6%) cases the hearing was worse.

Conclusion:

Modified Bondy radical mastoidectomy has successful hearing results with low cholestatoma recurrence; therefore it has a clear place in modern otology. When performed on carefully selected patients, it has been proven to offer good results. This technique can be considered as a single stage operation with confidence, in patients with mastoid and epitympanic cholesteatoma.

ÖZET

Amaç:

Modifiye Bondy radikal mastoidektomi yapılan hastalardaki anatomik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirmek.

Yöntem:

Temmuz 1999-Aralık 2005 yılları arasında ameliyat edilmiş ve postoperatif dönemde en az 30 ay takip süreleri olan 44 kulak retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümüne kemikçik zincire dokunulmadan modifiye Bondy radikal mastoidektomi ameliyatı uygulandı.

Bulgular:

Hastaların 29'u erkek, 15'i kadındı. Yaş ortalaması 31.97±12.45 ve ortalama takip süresi 44.29±8.73 ay idi. Hastaların 39'unda (%88.6) kuru bir kulak elde edilirken, koles-teatom rekürrensi 2, perforasyon 2 ve ileri derecede retraksi-yon 1 hastada görüldü. Preoperatif hava-kemik aralığı (HKA) 22.09±6.17 dB iken postoperatif HKA 15.81±7.14 dB olarak saptandı (p<0.01). Preoperatif değerlendirmede hastaların 18'inde (%40.9) HKA 20 dB ve altında iken, postoperatif değerlendirmede bu sayı 32 (%72.7) idi. Postoperatif HKA 38 (%86.3) hastada aynı veya daha iyi olarak saptandı. Bu hastaların 17'sinde (%38.6) HKA aynı kalırken 21 (%47.7) hastada iyileşme gözlendi. Hastaların 6'sında ise (%13.6) işitmede kötüleşme gözlendi.

Sonuç:

Modifiye Bondy radikal mastoidektomi başarılı işitme sonuçları olması ve düşük kolesteatom rekürrens oranları sağlaması nedeniyle günümüz otolojisinde yeri olan önemli bir ameliyattır. Doğru hasta seçimi ve ameliyat tekniği uygulandığında sonuçları yüz güldürücüdür. Mastoid ve epitimpanumda kolesteatomu olan olgularda tek aşamalı olarak güvenle tercih edilebilecek bir tekniktir.

Keywords: Modified radical, Bondy, cholesteatoma, mastoid.