Case Report

Metastatic Small Cell Carcinoma of the Palatine Tonsil: A Case Report

  • Harun Üçüncü
  • Bülent Aktan
  • Enver Altaş
  • Timur Koca
  • Cemal Gündoğdu
  • Akif Çiftçioğlu

Received Date: Accepted Date: 08.12.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(2):105-108

Metastatik tonsiller karsinom oldukça nadirdir. Olgular›n ço¤unda tonsiller metastaz primer tümörün tan›s›ndan sonra görülür. En s›k görülen primer bölgeler, böbrek, deri melanomu, akci¤er ve memedir. Tonsiller tümörler içinde primer bölgeden metastazlar az bir yer tutar. 1547 tonsil tümörü içeren bir seride olgular›n yaln›zca 12 tanesi metastatik tümör, geri kalanlar ise ya tonsilin primer kanseri veya lenfomas›yd›. Akci¤erin küçük hücreli karsinomu s›k görülür, oldukça malindir ve tüm bronflial kanserlerin %25’ini içerir. Tonsilin metastatik küçük hücreli karsinomu oldukça nadirdir. Burada akci- ¤erin küçük hücreli kanserinden tonsile tek tarafl› metastaz yapm›fl bir olgunun klinik ve histopatolojik özelliklerini sunduk.

ÖZET

Metastatik tonsiller karsinom oldukça nadirdir. Olguların çoğunda tonsiller metastaz primer tümörün tanısından sonra görülür. En sık görülen primer bölgeler, böbrek, deri melanomu, akciğer ve memedir. Tonsiller tümörler içinde primer bölgeden metastazlar az bir yer tutar. 1547 tonsil tümörü içeren bir seride olguların yalnızca 12 tanesi metastatik tümör, geri kalanlar ise ya tonsilin primer kanseri veya lenfomasıydı. Akciğerin küçük hücreli karsinomu sık görülür, oldukça malindir ve tüm bronşial kanserlerin %25'ini içerir. Tonsilin metastatik küçük hücreli karsinomu oldukça nadirdir. Burada akciğerin küçük hücreli kanserinden tonsile tek taraflı metastaz yapmış bir olgunun klinik ve histopatolojik özelliklerini sunduk.

Keywords: Tonsil tümörü, tümör metastaz›, küçük hücreli akci¤er karsinomu.