Original Investigation

Long-Term, High-Frequency Tympanometry and Audiometry Results after Cartilage and Fascia Tympanoplasty

10.5152/tao.2014.584

  • Kadir Özdamar
  • Ümit Taşkın
  • Salih Aydın
  • Mehmet Faruk Oktay
  • Bilgehan Güntekin
  • Kadir Yücebaş
  • Mehmet Beyhan Balur

Received Date: 22.04.2014 Accepted Date: 25.04.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(2):43-46

Objective:

Fascia or cartilage can be used as grafts in tympanoplasty; however, the disadvantage of cartilage is that it causes stiffness and rigidity in the newly formed tympanic membrane. The aim of this study was to compare the long-term high-frequency tympanometry and audiometry outcomes of tympanoplasty using cartilage and fascia.

Methods:

Forty patients in whom tragal cartilage was used in type 1 tympanoplasty and 40 patients in whom temporal muscle fascia was used were included in the study. The preoperative and postoperative audiometries of the two groups were compared. Postoperative high-frequency tympanometry (224, 668, 800, and 1000 Hz) and air volume, compliance, and pressure differences of the two groups were also compared.

Results:

The mean age of the patients was 31.3±4.5 year. The success rates were 96% in the cartilage group and 92% in the fascia group. In the fascia group, the preoperative mean air bone gap was 27.9±97 decibels (dB), and the postoperative mean air bone gap was 19.1±7.6 dB. The postoperative mean air bone gap improvement was 8.8±9.9 dB; the difference was statistically significant. In the cartilage group, the preoperative mean air bone gap was 28.2±9.6 dB, and the postoperative mean air bone gap was 17.2±10.5 dB. The postoperative mean air bone gap improvement was 10.9±10.3 dB; the difference was statistically significant. When postoperative mean air bone gap improvement was compared, there was no statistical difference between the two groups. When high-frequency tympanogram values were compared, there were no significant differences between the two groups at 224, 668, 800, or 1000 Hz frequencies in terms of air volume, compliance, or pressure values.

Conclusion:

The use of temporal muscle fascia and cartilage in tympanoplasty is statistically similar when compared in terms of tympanic membrane repair, hearing gain, air volume, pressure, and compliance. For this reason, cartilage graft can easily be preferred in tympanoplasty, especially in revision cases and adhesive otitis media, without fear of stiffness or rigidity effects.

ÖZET

Amaç:

Fasya ve kartilaj, timpanoplastide greft olarak kullanılabilir. Bununla birlikte kartilajın dezavantajı yeni oluşan timpanik membranda katılık ve rijiditeye sebep olabilmesidir. Bu çalışmanın amacı kartilaj ve fasiya kullanılarak yapılan timpanoplastilerin uzun dönem sonuçlarının yüksek frekanslı timpanometri ve odyometri ile karşılaştırılmasıdır.

Yöntemler:

Tragal kartilaj kullanılarak yapılan tip1 timpanoplasti olan 40 hasta ve temporal kas fasiyası ile tip 1 timpanoplasti yapılan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. İki grubun preoperatif ve postoperatif odyometrileri karşılaştırıldı. Bununla birlikte iki grubun postoperatif yüksek frekanslı timpanometri (224, 668, 800 ve 1000 Hertz) ile hava volümleri, kompliyansları ve basınçları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşları 31.3±4.5 yıl idi. Timpanoplastilerde başarı oranı kartilaj grubunda %96 iken fasiya grubunda %92 idi. Fasiya grubunda preoperatif ortalama hava kemik aralığı 27.9±9.7 desibel (dB) iken postoperatif dönemde ortalama hava kemik açığı 19.1±7.6 dB idi. Fasiya grubunda ortalama hava kemik aralığındaki düzelme 8.8±9.9 dB idi ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Kartilaj grubunda preoperatif hava kemik aralığı 28.2±9.6 dB iken postoperatif hava kemik aralığı ise 17.2±10.5 dB idi. Hava kemik aralığındaki düzelme 10.9±10.3 dB idi ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). İki grubun postoperatif ortalama hava kemik aralığı düzelmesi karşılaştırıldığında ise istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Yine iki grubun posteoperatif yüksek frekanslı timpanogramda 224, 668, 800, ve 1000 Hertz’de hava volümleri, kompliyans ve basınç değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel fark yoktu (p>0.05).

Sonuç:

Timpanoplastide temporal kas fasiyası ve kartilaj kullanımı karşılaştırıldığında timpanik membran iyileşme başarısı, işitme düzelmesi, hava volümleri, basınç ve kompliyanslar arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Bu neden ile kartilaj greft özellikle revizyon vakalarda ve adeziv otitlerde katılık ve rijidite etkisinden korkmadan rahatlıkla tercih edilebilir.

TR PDF

Keywords: Temporal muscle fascia, tragal cartilage, tympanoplasty, high-frequency tympanometry