Original Investigation

Laryngomalacia: Our Clinical Experience

10.5152/tao.2016.1852

  • Yüksel Olgun
  • Hüseyin Özay
  • Aslı Çakır
  • Taner Kemal Erdağ

Received Date: 14.08.2016 Accepted Date: 25.09.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(4):150-153

Objective:

The aim of this study is to analyse the clinical symptoms, follow-up and treatment properties of the laryngomalacia patients that we encountered between 2009 and 2014.

Methods:

Records of 81 laryngomalacia patients who were followed up in our clinic between 2009 and 2014 were retrospectively analysed. Patients’ gender, age, time of onset of the symptoms, chief complaints, other co-existing congenital laryngeal anomalies and treatment and follow-up properties were evaluated.

Results:

Of the 81 patients, 48 were male and 33 were female, and the mean age was 4.9 months. The average period of follow-up was 12.1 months. The chief complaints at the time of admission were stridor (100%) and episodic cyanosis with feeding (27.16%). Symptoms of 75 patients were resolved at an average of 8.2 months with conservative treatment. Three patients underwent supraglottoplasty. Tracheotomy and posterior cordotomy was performed for a patient with co-existing vocal cord paralysis. Additional tracheotomy was necessary for a patient with pulmonary co-morbidities and for another with co-existing subglottic stenosis.

Conclusion:

Laryngomalacia is the most common cause of stridor in infants. The majority of laryngomalacia patients can be managed conservatively by close follow- up. For patients in whom respiratory and feeding problems persist or growth retardation develops, surgical treatment is performed. Tracheotomy may be necessary for a small group of patients with additional diseases.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı 2009-2014 yılları arasında karşılaştığımız larengomalazi hastalarının klinik semptomları, izlem ve tedavi özelliklerinin incelenmesidir.

Yöntemler:

Kliniğimizde 2009-2014 yılları arasında izlediğimiz 81 larengomalazi hastasının kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, semptomların başlama zamanı, ana yakınma, eşlik eden ek larengeal anomaliler, tedavi ve izlem özellikleri değerlendirildi.

Bulgular:

Seksen bir hastanın 48’i erkek, 33’ü kızdı ve ortalama yaş 4.9 aydı. Hastaların ortalama izlem süresi 12.1 aydı. Tanı anındaki ana yakınmalar stridor (%100) ve beslenirken olan epizodik siyanoz (%27.16) idi. Yetmiş beş hastanın bulguları konservatif tedavi ile ortalama 8.2 ay içinde geriledi. Üç hastaya supraglottoplasti uygulandı. Eş zamanlı bilateral vokal kord paralizisi olan bir hastaya trakeotomi ve posterior kordotomi uygulandı. Ayrıca eşlik eden pulmoner komorbiditeleri olan bir hastaya ve larengomalazi ile aynı anda subglottik stenozu da olan başka bir hastada trakeotomi gerekti.

Sonuç:

Larengomalazi çocuklarda stridorun en sık nedenidir. Hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedavi ve yakın izlem ile düzelir. Solunum ve beslenme ile ilgili problemleri devam eden, gelişme geriliği oluşan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Trakeotomi ise ek hastalıkları olan küçük bir hasta grubunda gerekli olabilir.

TR PDF

Keywords: Airway, laryngomalacia, supraglottoplasty, stridor