Research Article

Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, patulous eustachian tube, pediatric nasal septum deviation, closed technique rhinoplasty, choanal atresia, submandibular masses and chronic sialadenitis: Endoscope assisted surgery excluding sinus surgery

10.5152/tao.2012.20

  • Ercan Akbay

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(4):66-73

Objectives:

The aim of this study is to discuss advantages of endoscopy use in ENT diseases other than sinus surgery.

Methods:

Thirteen patients [8 men (62%) and 5 women (38%)] who underwent endoscopic surgery between 2011 and 2012 were included to the study. Patients who underwent endoscopic sinus surgery were excluded. All patients were operated by using endoscopy under general anesthesia. External skin incision wasn’t performed in any patient. Endoscopic video recordings were captured during surgery. Rigid telescopes with angles of 0, 30, 70 and 90° were used in different angles and operations depending on the necessities.

Results:

Mean age was 21.77±15.51 (min.7-max.60) years and mean duration of complaints was 32.92±62.87 (min.1- max.240) months. Total excision was performed in 2 patients due to juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) via combined transoral and transnasal approach; graft placement was performed in one patient due to a displaced nasal fracture via closed rhinoplasty technique; pediatric septoplasty was performed in 4 patients; choanal atresia was opened via endonasal approach in one patient; hyaluronic acid injection to tuba auditiva was performed in one patient due to a patulous Eustachian tube; mass excision was performed in one patient due to a giant pleomorphic adenoma at soft palate; gland excision was performed in 2 patients due to chronic sialadenitis via transoral approach; and mass excision was performed in one patient via transoral submandibular retroglandular approach. In one patient who underwent JNA excision, a bone defect was observed at the skull base and it was endoscopically repaired by bone graft in the same session. Pathology result was reported as lymphoma in submandibular mass, while it was compatible to chronic sialadenitis in submandibular glands. Patient satisfaction was high in all these approaches without skin incision, while length of hospital stay was minimum.

Conclusion:

Endoscopy assisted surgery is being increasingly used in ENT field because these techniques are minimal invasive; require shorter hospitalization; and have low morbidity. By using endoscopy, not only good cosmetic results are achieved but also video recordings and photographs can be captured in restricted areas for both medico-legal and educational issues.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı sinüs cerrahisi dışında kalan KBB hastalıklarında endoskop kullanımının yararlarını tartışmaktır.

Yöntem:

2011 ile 2012 yılları arasında endoskop kullanılarak cerrahi tedavi uygulanan 8’i erkek (%62) 5’i kadın (%38) 13 hasta çalışmaya alınmıştır. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm hastalar genel anestezi altında endoskop kullanılarak opere edilmiştir. Hiçbir hastada eksternal cilt insizyonu yapılmamıştır. Cerrahi süresince endoskopik video kayıtları alınmıştır. 0, 30, 70 ve 90 derece rijit teleskoplar ihtiyaca göre farklı açılarda ve farklı operasyonlarda kullanılmıştır.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 21.77±15.51 yıl (min. 7-maks. 60) olup ortalama şikayet süresi 32.92±62.87 ay (min. 1-maks. 240) idi. İki hastaya Juvenil Nazofaringeal Anjiyofibrom (JNA) nedeniyle transoral ve transnazal kombine yaklaşımla total eksizyon yapılmış; 1 hastaya patuloz östaki tüpü nedeniyle tuba audutivaya hyaluronik asit enjeksiyonu yapılmış; 4 pediatrik hastaya septoplasti uygulanmış; 1 hastaya nazal deplase taze fraktür nedeniyle kapalı teknik rinoplasti ile greft yerleştirilmiş; 1 hastaya sol koanal atrezi nedeniyle transnazal atrezi açılması uygulanmış; 1 hastaya yumuşak damak dev pleomorfik adenomu nedeniyle kitle eksizyonu yapılmış; 2 hastaya kronik submandibular siyaloadenit nedeniyle transoral yaklaşımla gland eksizyonu yapılmış ve 1 hastaya ise transoral submandibular retroglanduler yaklaşım ile kitle eksizyonu yapılmıştır. JNA eksizyonu yapılan 1 hastada kafa tabanında kemik defekti gözlenmiş ve aynı seansta endoskopik olarak kemik greft ile tamir edilmiştir. Submandibular kitlenin patolojik raporu lenfoma iken submandibular glandlara ait patolojik sonuçlar kronik siyaloadenit ile uyumlu idi. Cilt insizyonu yapılmayan bu yaklaşımların tamamında hasta memnuniyeti üst seviyede iken yatış süresi minimum tutulmuştur.

Sonuç:

Endoskop yardımlı cerrahiler minimal invaziv olması, kısa hospitalizasyon gerektirmesi ve düşük morbiditesi nedeniyle kulak burun boğaz cerrahi girişimlerinde giderek yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Endoskop kullanımı ile iyi bir kozmetik sonuç dozunelde etmenin yanında hem medikolegal hem de eğitim açısından dar alanlarda video ve resim kaydı da alınabilmektedir.

Keywords: Angiofibroma, patulous eustachian tube, rhinoplasty, choanal atresia, submandibular gland, endoscopic surgery