Original Investigation

Hypothyroidism in Children with Serous Otitis Media

10.5152/tao.2013.18

  • Öztürk Aktaş
  • Ahmet Adnan Cırık
  • Ömer Erdur
  • Lütfi Kanmaz
  • Alper Yenigün
  • Kamil Hakan Kaya
  • Fatma Tülin Kayhan

Received Date: 02.04.2013 Accepted Date: 20.06.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):70-73

Objective:

In this study, we aimed to evaluate the co-existence and prevalence of hypothyroidism in patients with otitis media with effusion (OME) and to determine the possible relationship between OME and hypothyroidism.

Methods:

The subject group consisted of 46 paediatric patients (26 boys, 20 girls), ranging in age from 4 to 14 years (mean age±SD 7.78±2.86 years), who were treated in the department of otorhinolaryngology for OME; the control group composed of 30 healthy children (20 boys, 10 girls), ranging in age from 3 to 14 years (mean age±SD 7.20±2.86 years). Triiodothyronine (Free T3), thyroxin (free T4), and thyroid-stimulating hormone (TSH) values of 46 children who were treated for OME, in addition to 30 healthy children, were evaluated.

Results:

Seven patients (15.2%) in the OME group, and one patient (3.3%) in the control group had subclinical hypothyroidism marked only by serum TSH elevations. All of the children in this study, regardless of whether from the subject or control group, had normal serum free T3 and free T4 levels. There was no significant difference between subject and control groups (p>0.05).

Conclusion:

Although there was no statistically significant difference between subject and control groups in this study, further studies with larger patient groups are needed to investigate the role of hypothyroidism in the aetiology of OME.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada, seröz otitis media (SOM) olan hastalarda hipotiroidi birlikteliğinin saptanması ve SOM ile hipotiroidi arasındaki olası ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışma grubu, SOM nedeniyle Kulak Burun Boğaz Kliniğinde tedavi edilen 4-14 yaşlarında (ortalama yaş±SD, 7,78±2,86 yıl) 46 çocuk (26 erkek, 20 kız) hastadan oluşuyordu. Kontrol grubu ise 3-14 yaşlarında (ortalama yaş±SD, 7,20±2,86 yaş) 30 sağlıklı çocuk hastadan (20 erkek, 10 kız) oluşuyordu. SOM nedeniyle tedavi edilen 46 çocuk hasta ve 30 sağlıklı çocukta serum serbest T3, serbest T4 ve TSH seviyeleri değerlendirildi.

Bulgular:

SOM grubunda yedi hastada (%15,2) ve kontrol grubunda bir hastada (%3,3) sadece TSH yüksekliği olan subklinik hipotiroidi izlendi. Çalışma grubu ve kontrol grubu olmak üzere çalışmadaki tüm çocuklarda, serum serbest T3 ve serbest T4 seviyeleri normal olarak izlendi. Çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark izlenmedi (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada, çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte hipotiroidinin, SOM etyolojisindeki rolünü araştırmak için daha büyük hasta gruplarında çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords: Hypothyroidism, otitis media, effusion