Research Article

Histopathological assessment of experimental acute sinusitis in rabbit

  • Abdülkadir Bucak
  • Mustafa Kuzdere
  • Bennur Çetindağ
  • Şenol Baş

Received Date: Accepted Date: 23.08.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(4):207-214

Objectives:

In this study, investigation of the histopathologic and microbiologic changes in acute sinusitis was aimed and animal model was planned accordingly.

Methods:

This study was conducted by rhinogenic method using Streptococcus pneumoniae type 14. On one side of the nasal cavities of the twenty New Zealand rabbits, a foreign body impregnated with serum physiologic and on the other side a foreign body impregnated with bacteria were placed and afterwards, the sacrification of 5 animals weekly was planned. Both histopathologic and microbiologic assessment was applied to the both side of the nasal and paranasal sinuses to all of the sample animals.

Results:

In histopathologic evaluation of the first two weeks, neutrophil leucocyts, rare lymphocyts and plasma cells were seen on mucosal and submucosal tissue. However, in the third and fourth weeks, an intensive increase in lymphocyts and plasma cells was observed. In bacteriologic investigation apart from Streptococcus pneumoniae, E. coli, beta-hemolytic streptococcus, Staphylococcus aureus were identified.

Conclusion:

Histopathologically generated sinusitis in all of the animals and the histopathological conclusions were consistent with the natural prognosis of the infection and literature information.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada akut sinüzitteki histopatolojik ve mikrobiyolojik değişikliklerin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaçla hayvansal model planlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmada rinojenik yöntemle Streptococcus pneumoniae tip 14 uygulanarak akut sinüzit oluşturulmuştur. Denek olarak kullanılan yirmi Yeni Zelanda tipi tavşanın nazal kavitelerinin bir tarafına bakteri emdirilmiş yabancı cisim, diğer taraflarına da serum fizyolojik emdirilmiş yabancı cisim yerleştirilmiş ve takiben her hafta beş hayvanın sakrifikasyonu planlanmıştır. Bütün deneklerin her iki taraf burun ve paranazal sinüslerine tam bir histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmanın ilk iki haftasındaki histopatolojik değerlendirmede; mukozal ve submukozal dokuda nötrofil lökositler, seyrek lenfositler ve plazma hücreleri hakim iken üç ve dördüncü haftalarda nötrofil lökositlerle beraber lenfosit ve plazma hücrelerinde yoğun artış görüldü. Bakteriyolojik incelemede ise Streptococcus pneumoniae yanında E. coli, beta hemolitik streptokok, Staphylococcus aureus saptandı.

Sonuç:

Hayvanların tamamında histopatolojik olarak oluşturulan sinüzit ve elde edilen histopatolojik sonuçlar enfeksiyonun doğal seyri ile uyumlu olup literatür bilgilerine paraleldir.

Keywords: Histopathology, acute sinusitis, rhinogenic method, rabbit.