Original Investigation

Histopathologic Evaluation of Hyaluronic Acid and Plasma-Rich Platelet Injection into Rabbit Vocal Cords: An Experimental Study

10.5152/tao.2018.2942

  • Selmin Karataylı Özgürsoy
  • Fatma Tunçkaşık
  • M. Emin Tunçkaşık
  • Egemen Akıncıoğlu
  • Handan Doğan
  • Güçlü Kaan Beriat

Received Date: 16.10.2017 Accepted Date: 18.01.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):30-35

Objective:

Various materials are used by otolaryngologists for vocal cord injections in the management of vocal cord paralysis. An ideal injection material should be long-term effective, readily available, cheap, easy to prepare, have no donor morbidity, easy to use, biocompatible, resistant to resorption or migration, and easy to extract during revision. In this study, we aimed to see the histopathological effects of hyaluronic acid (HYA) and platelet-rich plasma (PRP) injections into the vocal cords of New Zealand rabbits.

Methods:

PRP was injected into the right vocal cords of twelve rabbits, which was prepared from their serum (PRP group). HYA was injected into the left vocal cords of first six rabbits (numbered 1-6) (HYA group), and the left vocal cords of the other six rabbits (numbered 7-12) were followed with no intervention (control group). Two months later, histomorphological findings in the vocal cords were assessed by two experienced pathologists in seven parameters: chronic inflammation, mucosal atrophy, necrosis, neovascularization, fibrosis, foreign body reaction, and muscular atrophy. They were scored double-blinded as negative (0), mild (+1), moderate (+2), and severe (+3). Fisher’s chi-square test was used to evaluate any statistical significance among the three groups.

Results:

Chronic inflammation, mucosal atrophy, necrosis, foreign body reaction, and muscular atrophy parameters were scored as “0” for each preparate by both pathologists. For neovascularization and fibrosis, a stasistically significant difference was seen among the three groups (p<0.05). Neovascularization was increased in the PRP and HYA groups compared with the control group. No significant difference was observed in fibrosis when the groups were compared separately. After two months, two of the six vocal cords injected with HYA revealed HYA; however, none of the PRP-injected vocal cords showed PRP.

Conclusion:

HYA and PRP can be safely injected into vocal cords. Our findings show that HYA is a biocompatible and safe injection material for clinical use. Only two of the six vocal cords showed HYA at the end of two months, suggesting that HYA is a short-term effective material. Similarly, PRP was also shown to be a short-term effective material and can be used in patients for testing purpose before using a long-term effective material. The advantages of PRP are that it is inexpensive, readily available, and completely inert as it is prepared from the subject itself.

ÖZET

Amaç:

Vokal kord paralizilerinde, kulak burun boğaz doktorları tarafından sıkça uygulanan çeşitli intrakordal enjeksiyon materyalleri mevcuttur. İdeal bir enjeksiyon materyali, uzun süre etkili, kolay bulunabilir, hazırlanması kolay, donör morbiditesi olmayan, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, doku uyumlu, rezorpsiyon veya migrasyona dirençli, revizyon sırasında kolay çıkarılabilir olmalıdır. Bu çalışmada, Yeni Zelanda tavşan vokal kordlarına, hyaluronik asit (HYA) ve trombositten zengin plazma (TZP) enjeksiyonunun histopatolojik etkilerinin, araştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

On iki adet Yeni Zelenda tavşanın her birinin sağ vokal korduna kendi serumlarından hazırlanan TZP enjekte edildi. İlk altı tavşanın sol vokal korduna HYA enjeksiyonu yapılırken, diğer altı sol vokal korda (7-12 numaralı tavşanlar) enjeksiyon yapılmadı ve kontrol grubu olarak izlendi. İki ay sonra, vokal kordlardaki histomorfolojik bulgular; kronik inflamasyon, mukozal atrofi, nekroz, neovaskülarizasyon, fibrozis, yabancı cisim reaksiyonu, muskuler atrofi olmak üzere yedi farklı parametre ile iki tecrübeli patolog tarafından değerlendirildi ve çift kör; 0 negatif (-), hafif (+1), orta (+2), ileri (+3) olmak üzere skorlandı. Üç grup arasında anlamlı fark olup olmadığı Fisher düzeltmeli ki-kare analizi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Kronik inflamasyon, mukozal atrofi, nekroz, yabancı cisim reaksiyonu, muskuler atrofi parametreleri, her iki patolog tarafından, her preperat için ‘0’ olarak skorlandı. Diğer iki parametre için (neovaskülarizasyon, fibrozis) üç grup arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Neovaskülarizasyon TZP ve HYA uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre artmış olarak izlendi. Gruplar ayrı olarak karşılaştırıldığında fibrozis açısından anlamlı fark saptanmadı. İki ay sonunda HYA enjekte edilmiş olan altı vokal kordun ikisinde enjeksiyon materyali izlenirken, TZP enjekte edilmiş olanların hiçbirinde enjeksiyon materyali izlenmedi.

Sonuç:

HYA ve TZP güvenle kord vokallere enjekte edilebilir. Bulgularımız HYA’nın klinik kullanım için biyouyumlu ve güvenli bir enjeksiyon materyali olduğunu göstermiştir. İki ayın sonunda altı vokal kordun yalnızca ikisinde HYA tespit edilmesi, HYA’nın kısa etkili bir materyal olabileceğini göstermiştir. Benzer şekilde, TZP’nin kısa süreli etkin bir materyal olduğu ve hastalarda uzun etkili materyal kullanımı öncesi deneme amaçlı kullanılabileceği saptanmıştır. TZP’nin avantajları ucuz olması, kolay elde edilmesi ve canlının kendisinden elde edildiği için zararsız olmasıdır.

TR PDF

Keywords: Vocal cord, hyaluronic acid, platelet-rich plasma, vocal cord paralysis