Original Investigation

Histological Evaluation of the Nasal Swell Body in Allergic Patients

10.5152/tao.2013.09

  • Özgür Yiğit
  • Ümit Taşkın
  • Engin Acıoğlu
  • Ayşe Sezim Şişman
  • Gülben Erdem Huq

Received Date: 05.12.2012 Accepted Date: 24.12.2012 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(2):41-44

Objective:

To evaluate the histopathology of the nasal swell body (NSB) mucosa in allergic patients in comparison with non-allergic patients.

Methods:

Our study evaluated 25 allergic and 25 non -allergic patients who underwent septoplasty and bilateral inferior turbinate reduction. The NSB was evaluated via tomographic images and histopathologically. The thickness of the NSB and the glandular structures, arterial structures, capillary and venous sinusoids was measured in both groups. The data were then summarized as the relative proportion of each tissue type, given in percentage form.

Results:

The histopathological examination of the nasal mucosa revealed glandular and vascular structures in the NSB, inferior turbinate and septal mucosa. Although the NSB mucosa was thicker in allergic patients than in non-allergic patients, the incidence of glandular cells was increased primarily at the NSB in both allergic and non -allergic patients. There were no significant differences between the allergic and non-allergic groups (p>0.05). Venous sinusoids were more common in the inferior turbinate than in the NSB. There was no difference in the predominance of venous sinusoids between allergic and non-allergic patients.

Conclusion:

The NSB is thicker in allergic patients than in non-allergic patients. However, the NSB is rich in glandular cells in both allergic and non-allergic patients. Therefore, any changes in this region may lead to changes in humidification, dysfunction and nasal obstruction.

ÖZET

Amaç:

Alerjik rinitli hastalarda nazal septal cisimciğinin (NSC) histopatolojik değerlendirilmesi.

Yöntemler:

Septoplasti ve bilateral alt konka redüksiyonu yapılan 25 alerjik rinitli ve 25 alerjik riniti olmayan toplam 50 hasta çalışmaya dahil edildi. NSC bilgisayarlı tomografi ve histopatolojik olarak değerlendirildi. NSC’nin kalınlığı, glandüler yapılar, arteryal yapılar, kapiller ve venöz sinüzoidler her iki grupta hesaplandı.

Bulgular:

NSC alerjik hastalarda non-alerjik hastalara göre daha kalın olmasına rağmen, her iki grupta da glandüler hücre yoğunluğu daha fazlaydı. Her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Venöz sinüzoidler alt konkada NSC ye göre daha yoğundu, fakat alerjik ve non-alerjik gruplar arasında fark yoktu.

Sonuç:

NSC alerjik hastalarda daha kalındır. NSC glandüler hücre açısından hem alerjik, hem de non-alerjik hastalarda daha zengindir. Bu yüzden NSC deki herhangi bir değişiklik nemlendirmede bozulma ve burun tıkanıklığına neden olabilir.

Keywords: Allergic rhinitis, nasal swell body, septal deviation, histopathological examination, glandular cell