Original Investigation

Evaluation of the Effect of Localization of Septal Deviation on the Success of Septoplasty using NOSE Scale

10.5152/tao.2013.11

  • Ayşe Sezim Şişman
  • Meltem Akpınar
  • Sertaç Argun Kıvanç
  • Mustafa Kara

Received Date: 13.12.2012 Accepted Date: 24.12.2012 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(2):49-52

Objective:

To measure the effect of localization of septal deviation on the success of septoplasty using the-Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale in patients undergoing septoplasty and endoscopic reduction of inferior turbinates.

Methods:

Patients who attended Oltu Goverment Hospital ENT clinic with nasal septal deviation between March 2011 and June 2012 were included in this study. Patients who had paranasal sinus problems other than concha hypertrophy and revision cases were excluded from this study. Septal deviation was classified according to the position of the internal nasal valve as anterior, posterior or anteroposterior. All patients were examined with nasal endoscopy before and after operation and received a preoperative paranasal tomography scan. The effect of septal deviation on quality of life was evaluated using the NOSE scale preoperatively and 6 months postoperatively. All patients had endoscopic septoplasty and inferior concha reduction under general anaesthesia.

Results:

Ninety-seven (40 female, 57 male) patients underwent endoscopic septoplasty and concha reduction between 2011 and 2012 in Oltu Government hospital. The mean age was 29.8 years. Anterior deviation was 45, posterior deviation was 33, and anteroposterior deviation was 19. Patients with anterior deviation had a mean NOSE scale of 78.2 preoperatively and 5.8 postoperatively. Patients with posterior deviation had a mean NOSE scale of 79.2 preoperatively and 15.4 postoperatively. Patients with anteroposterior deviation had a mean NOSE scale of 82.4 preoperatively and 22.5 postoperatively (p<0.01).

Conclusion:

Localization of septal deviation affected postoperative septoplasty satisfaction. Patients with anteroposterior deviation were the least satisfied and patients with anterior deviation were the most satisfied after septoplasty surgery.

ÖZET

Amaç:

Septoplasti ve bilateral endoskopik konka redüksiyonu yapılan hastalarda, septum deviasyonu lokalizasyonunun postoperatif başarıya olan etkisinin “Burun Tıkanıklığı Semptom Değerlendirmesi- Nose Obstruction Symptom Evaluation” (NOSE) skalası ile değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Mart 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında Oltu Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne başvuran nazal septal deviasyonu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Konka hipertrofisi dışında paranazal sinüs patolojisi olan, revizyon vakalar çalışma dışı bırakıldı. Septal deviasyon internal nazal valfe olan konumuna göre anterior, posterior ve anteroposterior olmak üzere sınıflandı. Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif nazal endoskopileri yapıldı, paranazal sinüs tomografileri çekildi ve deviasyonun yaşam kalitesine olan etkisi NOSE skalası ile preoperatif ve post operatif 6. ayda saptandı. Genel anestezi altında endoskopik septoplasti ve endoskopik alt konka redüksiyonu yapılan hastaların postoperatif memnuniyeti, NOSE skalası ile değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 97 (40 kadın, 57 erkek) hastaya 2011- 2012 yıllarında Oltu Devlet Hastanesi’nde endoskopik septoplasti ve konka redüksiyonu cerrahisi yapıldı. Yaş ortalaması 29,8 idi. Deviasyonların 45’i anterior deviasyon, 33’ü posterior deviasyon, 19’u anteroposterior deviasyondu. Anterior deviasyonu olan hastaların NOSE skala ortalamaları preoperatif ve postoperatif sırasıyla 78,2 ve 5,8 idi. Posterior deviasyonu olan hastaların NOSE skala ortalamaları preoperatif ve postoperatif sırasıyla 79,2 ve 15,4 idi. Anteroposterior deviasyonu olan hastaların NOSE skala ortalamaları preoperatif ve postoperatif sırasıyla 82,4 ve 22,5 idi (p<0,01).

Sonuç:

Septoplasti sonrası memnuniyeti septal deviasyonun lokalizasyonu etkilemektedir. Anteroposterior deviasyonu olanların memnuniyeti en az düzeyde olurken, anterior deviasyonu olan hastalarda en fazla memnuniyet saptanmıştır.

Keywords: Septal deviation, septoplasty, NOSE scale, quality of life