Original Investigation

Evaluation of the Correlation Between Turkish Voice Handicap Index-10 and Turkish Voice-Related Quality of Life Scale

10.5152/tao.2018.3262

  • Berna Deniz Kuntman
  • Mustafa Şahin
  • Mehmet Fatih Öğüt

Received Date: 26.01.2018 Accepted Date: 06.05.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(3):155-159

Objective:

Aim of this sudy was to evaluate the correlation between Turkish Voice Handicap Index-10 (TVHİ-10) and Turkish Voice-Related Quality of Life Questionnaries (TV-RQOL) on patients with dysphonia.

Methods:

Two different groups were formed with patients with dysphonia and healthy individuals between February and July 2016. After medical history and otorhinolaringologic and phoniatric examinations all the subjects completed TVHI-10 and TV-RQOL questionnaries. The correlation between scores of parameters of questionnaries were evaluated.

Results:

Data of 104 patients (59 women, 45 men) with a mean age of 46±15 years in dysphonia group and 75 individuals (38 women, 37 men) with a mean age of 45±13.8 years in healthy group were evaluated. TVHI-10 and TV-RQOL parameters’ scores were significantly higher in dysphonia group than healthy group. There were positive and significant correlations between scores of TVHI-10 and TV-RQOL parameters of all 179 individuals. There was significant positive correlation between total scores of TVHI-10 and TV-RQOL values of all individuals (r=0.949, p<0.001).

Conclusion:

There is positive significant correlation between validated Turkish versions of VHI-10 and V-RQOL questionnaries as a self-assessment measurement tools. The results of studies which use TV-RQOL can be compared with the results of the studies using TVHI-10.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, ses kısıklığı olan hastalarda Ses Handikap İndeksi-10 (SHİ-10) ve Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (SİYKÖ) Türkçe versiyonları arasındaki korelasyonun araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Şubat-Temmuz 2016 tarihleri arasında ses kısıklığı olan hastalar ve sağlıklı olgulardan iki farklı grup oluşturuldu. Anamnez, kulak burun boğaz ve foniyatrik muayenelerin ardından kişiler Türkçe SHİ-10 ve SİYKÖ'yü doldurdu ve ölçeklerin parametrelerine ait skorlar arasındaki korelasyon incelendi.

Bulgular:

Ses kısıklığı grubunda ortalama yaşı 46±15 olan (59 kadın, 45 erkek) 104 hastanın, sağlıklı grupta ise ortalama yaşı 45±13.8 olan (37 erkek, 38 kadın) 75 kişinin verileri değerlendirildi. Ses kısıklığı grubunun SHİ-10 ve SİYKÖ parametrelerine ait skorları, sağlıklı gruptan anlamlı yüksekti. Tüm 179 olgunun SHİ-10 ve SİYKÖ parametrelerine ait puanlar arasında pozitif yönde ve anlamlı korelasyonlar bulundu. Olguların SHİ-10 ve SİYKÖ toplam skorları arasında pozitif yönde, çok yüksek ve anlamlı korelasyon vardı (r=0.949, p<0.001).

Sonuç:

SHİ-10 ve SİYKÖ anketlerinin geçerliliği kanıtlanmış Türkçe versiyonları arasında öz değerlendirme ölçme araçları olarak anlamlı bir korelasyon vardır. Türkçe SİYKÖ kullanan çalışmaların sonuçları, Türkçe SHİ-10 ölçeğini kullanan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılabilir.

TR PDF

Keywords: Voice, dysphonia, outcome assessment, quality of life