Research Article

Evaluation of patients with unilateral endoscopic sinus surgery

10.5152/tao.2012.13

  • Evren Erkul
  • İbrahim Engin Çekin
  • Onuralp Kurt
  • Atila Güngör
  • Mustafa Alpaslan Babayiğit

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(3):41-45

Objectives:

Aim of this study is to compare the diagnoses and the symptoms of the patients who underwent unilateral Endoscopic Sinus Surgery in our clinic.

Methods:

Patients who underwent unilateral Endoscopic Sinus Surgery between January 2002 and May 2012 and had fully accessible hospital files were included to the study. Most disturbing symptoms, age and gender features were determined by scanning files retrospectively and those were compared with the diagnosis of patients. Patients who had bilateral endoscopic sinus surgery, endoscopic septoplasty, pituitary gland surgery, lacrimal duct surgery, cerebrospinal rhinorrhea repair, turbinate surgery, inadequate hospital files and unilateral illness but did not have endoscopic sinus surgery were excluded. Patients were divided into neoplastic and non-neoplastic groups, neoplastic patients were divided into benign and malign groups, and the data evaluated comparatively.

Results:

One hundred-seventeen patients were included to the study. Neoplastic disease was found in 17 of the patients and non-neoplastic disease was in 100 patients. The average age of the neoplastic group (44.2±19.5) was higher than non-neoplastic group (32.7±15.1). 5 of the neoplastic patients were malignant and 12 were benign. Esthesioneuroblastoma, rabdomyosarcoma, osteosarcoma, lymphoma were found as malignant neoplastic diseases. 32 antrochoanal polyps, 29 chronic sinusitis, 15 concha bullosa, 14 nasal polyps, 5 mucoceles, 2 odontogenic cysts, 2 meningoencephalosel and 1 squamous papilloma were found in non-neoplastic patients group. The most common complaint was nasal obstruction, and the second was pain in both groups. Bleeding and dysosmia were higher in neoplastic group and nasal discharge was higher in the non-neoplastic group. There was no statistically significant difference between the two groups in term of complaints (p>0.05).

Conclusion:

Many different diseases can be observed in patients who were underwent unilateral endoscopic sinus surgery. However, symptoms may not reveal enough information in term of neoplastic diseases. For this reason, careful endoscopic examination must be done, all lesions must be assessed by pathological examination and it should be kept in mind that neoplastic diseases can associate with all ages and symptoms.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada amacımız kliniğimizde yapılan tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların tanılarını ve bulgularını karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Servisimizde Ocak 2002-Mayıs 2012 tarihleri arasında tek taraflı endoskopik sinüs (ESC) ameliyatı yapılan ve dosya bilgilerine eksiksiz ulaşılabilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların en fazla rahatsızlık veren şikâyetleri, yaşları ve cinsiyet özellikleri geriye dönük olarak dosya taraması ile tespit edildi ve tanıları ile karşılaştırıldı Bilateral ESC yapılan, endoskopik septoplasti, hipofiz, gözyaşı kanalı, beyin omurilik sıvı kaçağının tamiri ve konka cerrahisi yapılan, dosya bilgileri eksik ve tek taraflı patolojileri olan ama endoskopik olarak ameliyat edilmeyen hastalar dahil edilmedi. Hastalar neoplastik olan ve olmayanlar; neoplastik olanlar da benign ve malign olarak ikiye ayrıldı ve veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 117 hasta alındı. Hastaların 17’sinde neoplastik, 100’ünde neoplastik olmayan hastalık tespit edildi. Neoplastik grubun yaş ortalaması (44.2±19.5) neoplastik olmayan gruba (32.7±15.1) göre daha yüksek bulundu. Neoplastik hastalıkların 5’i malign, 12’si benigndi. Malign neoplastik hastalıklar olarak estesionöroblastoma, rabdomiyosarkoma, osteosarkoma ve lenfoma tespit edildi. Neoplastik olmayan gruptaki hastaların 32’sinde antrokoanal polip, 29’unda kronik sinüzit, 15’inde konka bulloza, 14’ünde nazal polip, 5’inde mukosel, 2’sinde odontojenik kist, 2’sinde meningoensefalosel, 1’inde skuamoz papillom tespit edildi. Her iki grupta da birinci sıklıkta burun tıkanıklığı, ikinci sıklıkta ağrı şikayeti vardı. Kanama ve koku bozukluğu neoplastik grupta, akıntı ise neoplastik olmayan grupta fazla bulundu. Şikâyetler açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç:

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastalarda farklı özellikte birçok hastalık tespit edilebilir. Bununla beraber tek taraflı patolojilerde semptomlar neoplastik hastalıklar açısından net bilgiler vermeyebilir. Bundan dolayı tek taraflı nazal şikâyeti olan hastaların dikkatli endoskopik muayeneleri yapılmalı, tüm lezyonlar patolojik inceleme ile değerlendirilmeli ve neoplastik hastalıkların her yaş ve her semptom ile beraber olabileceği akılda tutulmalıdır.

Keywords: Unilateral, sinonasal, neoplastic, symptom, endoscopic sinus surgery