Original Investigation

Evaluation of Histopathological Changes of Long-Term Use of Sodium Cromoglycate on Healthy Rat Nasal Respiratory Mucosa with Light Microscopy

10.5152/tao.2013.13

  • Hande Senem Deveci
  • İldem Deveci
  • Pembegül Güneş

Received Date: 21.01.2013 Accepted Date: 20.03.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(2):45-48

Objective:

To demonstrate the histopathological effects of the long-term use of cromolyn sodium on healthy rat nasal mucosa using the light microscope.

Methods:

The animals were grouped according to the intranasal administered agents: first group (n=10), intranasal 10 µL saline administration; second group (n=10), intranasal 10 µL cromolyn sodium with the help of a micropipette for one month duration.

Results:

When we assessed mucosal edema and increased goblet cell number, there were no statistical differences between control and study groups (p>0.05). However, the assessment of decreased epithelial thickness and squamous metaplasia between control and study groups revealed significant differences (respectively: p=0.001, p=0.001; p<0.05). Also focal ciliary loss was statistically significant for the study group (p=0.001; p<0.01).

Conclusion:

Sodium cromoglycate, a cromolyn type of agent has been used for a long time in the treatment of allergic diseases. Cromolyns stabilize the mast cell membrane and inhibit secretion of histamine and other autacoids (leukotrienes, etc.). Therefore, prior to contact with the allergen, topical use of cromolyns gives good symptomatic, but is less effective after exposure to the allergens. In addition, their prophylactic efficacy starts after a few weeks of regular application. However, our study demonstrated that long-term use of this substance resulted in a rhinitis medicamentosa like effect on nasal mucosa.

ÖZET

Amaç:

Uzun süre kullanım sonucunda kromolin sodium içeren topikal nazal bir spreyin sağlıklı sıçan burun mukozası üzerinde ortaya çıkarttığı histopatolojik değişiklikleri ışık mikroskopu ile incelemekti.

Yöntemler:

Onar sıçandan oluşan iki ayrı gruptaki hayvanların bir grubunun burnuna 10 µL salin, diğer grubun burnuna 10 µL kromolin sodyum bir mikropipet yardımıyla bir ay süreyle uygulanmıştır.

Bulgular:

Kontrol grubu ile çalışma grubu karşılaştırıldığında mukozal ödem ve artmış goblet hücre sayısında istatistiki açıdan anlamlı bir değişiklik görülmedi (p>0,05). Ancak azalmış epitelyum kalınlığı ve skuamöz metaplazi anlamlı değişiklik göstermiştir (sırasıyla; p=0,005, p=0,001; p<0,05). Ayrıca daha çok fokal kayıp olmak üzere silia kaybı da anlamlı bulunmuştur (p=0,001; p<0,01).

Sonuç:

Sodyum kromoglikat, bir kromolin çeşidi olup uzun süredir allerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ajandır. Kromolinler, etkilerini mast hücrelerinin membranını stabilize edip histamin ve diğer otakoidlerin (lökotrien vb.) salıverilmesini inhibe ederek allerjen ile temas öncesinde topikal olarak kullanıldığında etki gösterirler. Bu profilaktik etkinliği birkaç haftalık düzenli uygulama sonrasında ortaya çıkmaktadırlar. Ancak çalışmamız göstermiştir ki, uzun süre kullanımı önerilen bu ajan burunda rinitis medikamentoza benzeri değişikliklere yol açmaktadır.

Keywords: Sodium cromoglycate, nasal mucosa, histopathology