Research Article

Evaluation of Efficacy of Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate and Azelastine Hydrochloride in the Management of Allergic Rhinitis

  • Kemal Görür
  • Cengiz Özcan
  • Murat Ünal
  • Derya Ümit Talas
  • Serkan Kılınç

Received Date: Accepted Date: 14.12.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(1):13-16

Objectives:

To evaluate and compare the efficacy of mometasone furoate and azelastine nasal sprays in allergic rhinitis.

Materials and Methods:

Ninety two patients with sneezing, nasal obstruction and rhinorrhea symptoms diagnosed as allergic rhinitis by physical examination, skin and blood test were included in this study. Forty-six patients (Group I) were treated with mometasone furoate, in the other forty-six patients (Group II) were treated with azelastine hydrochloride nasal sprays. The effect of administered treatment on sneezing, nasal congestion, concha edema and rhinorrhea were compared statistically.

Results:

60.8% (58 patients) of study group had perennial allergic rhinitis. The most common complaint of patients was nasal obstruction. Allergens were dust mite in 69 patients (75%). In the control of patients on the 5, 10 and 30th days, statistically significant improvement was observed in Group I versus Group II (p<0.005). Statistically significant relief of sneezing, rhinorrhea and nasal pruritus from seasonal allergic rhinitis in the Group II (p<0.005).

Conclusion:

In this study, the mometasone furoate nasal sprays was observed superior to the azelastine sprays according to resolution of complaints and signs of allergic rhinitis patients. On the other hand, especially in the treatment of complaints of patients with seasonal allergic rhinitis such as sneezing, rhinorrhea and pruritus early and meaningful relief was observed by azelastine treatment.

ÖZET

Amaç:

Allerjik rinitli (AR) hastalarda mometazon furoat ve azelastin nazal spreyin tedavi etkinliklerinin araştırılması ve karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem:

Hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı yakınmasıyla başvurup, muayene bulguları, prick ve kan testleri ile allerjik rinit tanısı konulan 92 hasta çalışmaya alındı. Kırk altı hastaya (28 perennial AR, 18 mevsimsel AR) mometazon furoat nazal sprey (Grup I), diğer 46'sına da (28 perennial, 18 mevsimsel AR) azelastin hidroklorür nazal sprey başlandı (Grup II). iki ilacın hapşırma, burun tıkanıklığı, konka ödemi, burun akıntısı yakınma ve bulgularına olan etkileri istatistiksel olarak (t-test) karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan olguların %60.8'i perennial allerjik rinitli idi. Hastaların en sık görülen yakınması burun tıkanıklığıydı. Tedavinin 5,10 ve 30'uncu günlerinde yapılan kontrollerinde iki grupta da düzelme olmasına karşın birinci grupta, ikinci gruba oranla istatistiksel olarak anlamlı düzelme gözlendi (p<0.005). ikinci grupta hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntısında istatistiksel olarak anlamlı düzelme olmasına karşın konka ödemine etkisinin az olduğu gözlendi (p<0.005).

Sonuç:

Bu çalışmada AR'li hastaların yakınma ve bulgularının tedavisinde topikal mometazon furoatın azelastin spreye göre daha üstün olduğu gözlendi. Buna karşın özellikle mevsimsel allerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntısı gibi yakınmalarının tedavisinde azelastin hidroklorür ile daha erken ve anlamlı sonuçlar alındı.

Keywords: Allergic rhinitis, topical nasal steroid, topical antihistamines, diagnosis.