Research Article

Evaluation of correlation between tumor invasion depth and cervical lymph node metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma

  • Ali Ekber İlknur
  • Çağlar Çallı
  • Aylin Kopar
  • Serdar Akyıldız
  • Aylin Çallı

Received Date: Accepted Date: 04.04.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(1):11-16

Usually first metastasis involves cervical lymph nodes in laryngeal cancer. However, even today neck metastasis definiation is not sufficient. In squamous cell carcinoma of the larynx, many clinical and histopathologic parameters have been investigated as possible prognostic factors, to determine the ultimate outcome of a patient with a particular tumor and the need for an adjuvant therapy. To determine the prognostic significance of depth of tumor invasion in laryngeal cancer the depth of tumor invasion was measured with an ocular micrometer on the laryngectomy specimens of 30 surgically treated patients with laryngeal cancer and was expressed in millimeters. The rate of cervical lymph node metastasis in this study was always significantly higher in tumors with a depth of invasion equal to or greater than 7.75 mm as compared to tumors with a depth of invasion less than 7.75 mm. The mean depth of invasion in clinically N0 patients was significantly different from those clinically N+ cases. The difference was statistically significant (p=0.021). The same result was obtained between pathologically N0 pathologically N1, N2 cases (p=0.01). According to our results, depth of invasion affects cervical lymph node metastasis and deeper invading tumors have a higher risk of cervical metastasis than superficial invading ones. Depth of invasion can also be used for evaluation of lymph node metastasis and therefore for determination of necessity of elective lymph node dissection. So, we suggest that the depth of invasion should be measured in every laryngectomy specimen.

ÖZET

Larenks habis tümörlerinde ilk metastaz sıklıkla boyun lenfatiklerine olur. Ancak günümüzde bile, boyun metastazlarını belirleme olanağı kısıtlıdır. Larenks skuamöz hücreli karsinomunda, boyun metastazını ortaya çıkartabilecek primer tümör alanıyla ilgili birçok klinik ve histopatolojik parametre ortaya atılmıştır. Ağız boşluğu orofarenks yerleşimli tümörlerde keratin ve para-keratoz tabakasının altından tümör kalınlığının ölçülmesi (Bres-low) lenf düğümü metastazı, rekürrens ve yaşam süresini belirleyen önemli prognostik parametredir. Bununla birlikte literatürde larenks kanserinde tümör invazyon derinliğinin ölçülmesinin prognostik önemine dair çalışma pek yoktur. Bu çalışmada Ocak 1998 - Mart 2000 tarihleri arasında larenks kanseri tanısı alarak total veya parsiyel cerrahi ve boyun diseksiyonu ile tedavi edilen 30 hastada; yaş, tümörün boyutu, lokalizasyonu, histolojik derecesi, lenf nodu metastazının varlığı, primer tümör alanındaki invazyon derinliği ve bunun servikal lenf nodu metastazı ile olan ilişkisi değerlendirildi. invazyon derinliği ile servikal lenf nodu metastazı arasındaki ilişki "Fisher's exact chi-squared test" uygulanarak belirlendi. 7.75 mm'den küçük olan 20 olgudan 4'ünde (%20) metastatik lenf nodu varken, 7.75 mm ve daha üzerindeki invazyon derinliği olan 10 olgudan 6'sında (%60, p<0.05) metastatik lenf nodu vardı. invazyon derinliğinin 7.75 mm veya daha yüksek olduğu olgularda servikal metastaz riskinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu (p=0.049, %60) saptadık. Klinik N+ (ortalama 9.28 mm) boyunlarla N0 (ortalama 5.97 mm) boyunlar arasında ise invazyon derinliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.021). Patolojik N0 (ortalama 5.66 mm) boyunlar ile, patolojik N1 (ortalama 10.75 mm), patolojik N2 boyunlar arasında (ortalama 5.56 mm) istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.01). Elde ettiğimiz bu sonuçlara ve bu konuyla ilgili olarak daha önce literatürde yer almış çalışmaların sonucuna göre, invazyon derinliğinin servikal lenf nodu metastazını önceden belirlemede önemli bir parametre olduğu ve her tümör olgusunda prognozun belirlenmesi için ölçülmesi gerektiği sonucuna vardık.

Keywords: Laryngeal cancer, cervical lymph node metastasis, depth of invasion.