Original Investigation

Evaluation of Cases Who Underwent Reconstruction Through Pectoralis Major Myocutaneous Flap after Laryngopharyngectomy

10.5152/tao.2016.1603

  • Battal Tahsin Somuk
  • Onur Çiftçi
  • Erdinç Aygenç

Received Date: 04.03.2016 Accepted Date: 07.06.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(2):58-62

Objective:

In this retrospective study, we discussed the results of patients who underwent hypopharynx reconstruction through a pectoralis major myocutaneous flap (PMMF) after laryngopharyngectomy.

Methods:

Twenty-three patients who underwent total laryngectomy, subtotal pharyngectomy, and/ or esophagus upper segment resection due to advanced- stage (T3 and T4) laryngeal, hypopharyngeal, and esophagus upper segment-located squamous cell carcinoma and subsequent reconstruction with PMMF were retrospectively evaluated. While the minor complications were determined to be wound site infection, hemorrhage, and disruption of suture at the donor site, major complications were determined to be anastomotic line disruption, fistula, and dysphagia.

Results:

Eighteen (78.2%) patients were male and five (21.7%) were female; their ages varied between 33 and 72 years (mean: 60.1). According to lesion localization, 11 patients were evaluated as having laryngeal cancer, seven as having hypopharyngeal cancer, and five as having esophagus upper segment-located cancer. The rate of minor complications was 30.4%: fistula was observed in 11 (47.8%) patients and 13 (56.5%) patients mentioned difficulty swallowing only solid foods. The total follow-up period ranged from 4 to 60 (mean: 31.6) months.

Conclusion:

PMMF is continuing to be a good alternative reconstruction method for the reconstruction of partial hypopharyngeal defects because it is easily obtainable, one surgical team is sufficient when using the flap, and it is associated with low morbidity and mortality rates.

ÖZET

Amaç:

Bu geriye dönük çalışmada larengofarenjektomi sonrası pektoralis major myokutan flep ile hipofarenks rekonstrüksiyonu uygulanan hastaların sonuçları tartışılmıştır.

Yöntemler:

İleri evre larenks (T3 ve T4), hipofarenks ve özefagus üst segment yerleşimli yassı hücreli karsinom nedeniyle total larenjektomi, subtotal farenjektomi ve/veya özefagus üst segment rezeksiyonu uygulanan ve sonrasında pektoralis major myokutan flebiyle (PMMF) rekonstrükte edilen 23 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Minör komplikasyonlar yara yeri enfeksiyonu, kanama ve donör sahada sütür açılması; majör komplikasyonlar olarak anastomoz hattında açılma, fistül ve disfaji olarak belirlendi.

Bulgular:

Hastalarımızın 18’i (%78.2) erkek, beşi (%21.7) kadın olup yaşları 33 ile 72 arasında (ortalama: 60.1) değişmekteydi. Lezyon lokalizasyonuna göre 11 hasta larenks, yedi hasta hipofarenks ve beş hasta özefagus üst segment kanseri olarak değerlendirildi. Minör komplikasyon oranımız %30.4, fistül 11 (%47.8) hastada, katı gıdalara yutma güçlüğü 13 (%56.5) hastada saptandı. Hastalarımızın izlem süreleri 4 ile 60 ay arasında değişmekte olup ortalama 31.6 ay olarak saptandı.

Sonuç:

Hipofarengeal parsiyel defektlerin rekonstrüksiyonunda PMMF kolay elde edilebilir olması, aynı seansta uygulanabilirliği, tek cerrahi ekibin yeterli olması, mortalite ve morbidite oranının düşük olması nedeniyle iyi bir alternatif rekonstrüksiyon yöntemi olmaya devam etmektedir.

TR PDF

Keywords: Hypopharynx, reconstructive surgical procedure, complications, pectoralis muscle